donderdag 21 januari 2021

Dichter fan Fryslân op ‘Poetry on Impact’

It Nijs
Dichter fan Fryslân op 'Poetry on Impact'
Yn de wike fan de poëzij, op lanlike Gedichtedei, tongersdei 28 jannewaris, bringt Poetry International Rotterdam alle dagen oanslutend op it nijs fan 20.00 oere 'Poetry on Impact'. In...
Lees verder

Earste Fryske jeugdroman Tialda Hoogeveen
Fan de Fryske skriuwster Tialda Hoogeveen, op dit stuit suksesfol mei De geur van hooi, is by útjouwerij Afûk har earste fiksjeboek Wurden fan Timo ferskynd. Dat boek is boppedat
Lees verder

Feie Fonyk: Fleurige firussen
Wrâldwiid binne der te folle minsken dy't te ticht opinoar wenje. Firussen wurde der fleurich fan, se hawwe har yn tiden net sa goed field. Der hat in tiid west
Lees verder

Provinsjale Steaten sprekt Europeeske Kommisje strang ta
Wy binne net lilk, mar wol teloarsteld. Dat wie likernôch it boadskip fan Provinsjale Steaten fan Fryslân oan 'e Europeeske Kommisje. De Fryske folksfertsjintwurdigers binne der min oer te...
Lees verder

Klimaatbestindige kustlânskippen
Nijs fan It Fryske Gea De takomst fan de Waadkust is ûnwis. It klimaat feroaret, de seespegel wurdt heger, de boaiem sakket. Natuer, lânbou en ús feilichheid steane alle trije
Lees verder

Plannen foar universitêre stúdzje Frysk yn Ljouwert
As de Ryksuniversiteit Grins syn sin kriget, komt der yn Ljouwert oer twa jier in universitêre stúdzje Fryske taal- en letterkunde. De universiteit wol dy oanbiede yn syn Ljouwerter fêstiging
Lees verder

Meie huzen yn Wales in oare namme krije?
Meie minsken yn Wales harren hûs in nije namme jaan? It is in kwestje dêr't op it stuit fûl oer diskusjearre wurdt. It Welske regear hat nammentlik plannen om dat
Lees verder

Opfrysker
Lees verder