zondag 24 januari 2021

ensafh: Blog Daam de Vries: De bjusterbaarlike rêding fan de hongerdea

ensafh
Blog Daam de Vries: De bjusterbaarlike rêding fan de hongerdea
Oes Omroep, Oes Taal is mei in nije rubryk begûn. Se fine it dêr nammentlik tige wichtich dat de Friezen wat mear witte oer wurden dy't hast net mear brûkt wurde. As earste ha se 'bjusterbaarlik'...
Lees verder

Rannaigecht Mor Gairit: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the rannaigecht mor gairit, a variant form of the rannaigecht. The rannaigecht mor gairit is an Irish poetic form....
Lees verder

Blog Jaap Slager: In grut bern
Ik krij gauris te hearren dat guon net foar har krije kinne dat ik ea lyts west haw. Ik moat tajaan, bytiden haw ik dêr ek wol oan, hoenear't ik oer stikken hear dy't ik eartiids út 'e wei set...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: All-innich yn 'e LOKdown
As skriuwer bin ik altyd mei wurden dwaande. Ik kin my bytiden ek oer wurden fernuverje dy't hiel gewoan binne mar ynienen sa apart lykje. Der binne ek wurden wêryn't ik ynienen in oare...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'Mieren en poepen yn 'e Fryske letteren'
Nije bydrage yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer, fan Bouke Slofstra: 'Mieren en poepen yn 'e Fryske letteren'. Bouke Slofstra: "De Fryske skriuwerij beweecht him...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Arno Brok syn Mienskip
Tongersdei stie op de app fan de Omrop it nijs dat de Provinsje Fryslân demokratysk fernije wol en harren boargers mear ynspraak jaan wol. Ien en oar soe foar in part troch in nij digitaal platfoarm...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: De Jûnsklok
    Winter is iten dejûnsklok is op kommendewei nei it fuorjen en it sêdzjen fan it ding. Gjin snie stoot de strjitte oer, gjin iishillige dy't wat seit, of miggelrein,...
Lees verder

De kroan op 'e tsjerke
No sjoch ik de tsjerke wer. Dat kin hjir allinnich yn 'e winter, as de beammen sûnder blêd binne en it tuorke troch de tûken hinne komt. In echte toer hat ús tsjerke net, mar der is in lyts gefal op...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: It lange skaad fan Lincoln
Wylst myn Amerikaanske maten op Martin Luther King Jr Day hoopfol wachten op de impeachment fan harren o sa geniale presidint wa syn namme wy net mear neame wolle, seach good old Lincoln op dizze jûn...
Lees verder