woensdag 27 januari 2021

ensafh: Blog Henk Wolf: Sküüldouk

ensafh
Blog Henk Wolf: Sküüldouk
Als wissenschaftlicher Beauftragter für Saterfriesisch bin ich unter anderem für Sprachförderung zuständig. Eine Art und Weise, das Saterfriesische sichtbarer zu machen, ist, es im Alltag zu...
Lees verder

Teleks: Petear mei Tsead Bruinja
Tsead Bruinja naam ôfrûne wike ôfskied as Dichter des Vaderlands. Hy wurdt opfolge troch Lieke Marsman. Omrop Fryslân hie in petear mei Bruinja. Harkje hjir.… Lês fierder
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Ni'j lang verhael
24 jannewaori – 17.00 – Gister he'k de hiele dag warkt an een ni'j lang verhael. Ik daenke dat et Sultan hieten gaot. Ik hebbe et in klad hielemaole schreven, mar now moet d'r nog allemachtig an...
Lees verder

Teleks: Draach immen foar foar it lidmaatskip fan de Fryske Akademy
De Fryske Akademy op Twitter: Draach immen foar foar it lidmaatskip fan de Fryske Akademy! Fertsjinsten foar #wittenskip of #kultuer of oanhâldende niget. Foar in mooglike beneaming op de...
Lees verder

De Germaanse hexameter
Sinds het begin van de jaren negentig heeft onze letterkunde een surge meegemaakt van vertalingen van epische poëzie uit de Oudheid. Aanleiding onder beoefenaars van de literatuurwetenschap voor...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Agindaseks is better as gjin seks
No mei de coronakrisis binne der minsken yn beroppen dy't it smoardrok ha. De útfeart, de soarch en de pakkettetsjinst binne dêr foarbylden fan. Mar der is noch in beropsgroep dy't it...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In skûlk is net om te skûljen
De harkers en de lêzers fan dizze kollum binne allegearre wol op de hichte fan It Nijs. Dat is in ynternetside mei in grut ferskaat oan nijs- en oare berjochten. Dat nijs is yndield yn wrâldwiid,...
Lees verder

Frysk Konsert Foar Blazers En Perkusje
Wy ferfolgje ús rige oer de hast fergetten komponist Berend Folkertsma (1945-2009) Diskear in fragmint fan de komposysje Frysk Konsert Foar Blazers En Perkusje út 2007. It wurk duorret 2 oeren en 47...
Lees verder