woensdag 6 januari 2021

ensafh: Blog Jay Loomings: der Oberrock

ensafh
Blog Jay Loomings: der Oberrock
Ich bin immer noch dabei, Anna Karenina zu lesen. Es geht langsam voran. Das liegt daran, dass ich den Roman jetzt in der vierten Übersetzung lese. In dem Post Anna Karenina: Übersetzungen hatte ich...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Vannaacht he'k naor een begraffenis west
Vannaacht he'k naor een begraffenis west. Van wie wee'k niet. Ik zat in een karke tussen Koosje en een vrundinne van heur in. Die vrundinne kende 'k niet. Lês fierder by Johan Veenstra…...
Lees verder

Teleks: Petear mei Tet Rozendal
Een onfortuinlijke val, drie jaar geleden, zette het leven van theatermaakster Tet Rozendal op z'n kop. In plaats van als stralend middelpunt op het podium, bracht ze anderhalf jaar lang thuis op de...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Neitins
    Neitins Hjoed yn it sintsje, Jûn by't lampeljcht … Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Blog Jaap Slager: Begrutlik
In man ûntfangt fia WhatsApp dizze tekst fan 'e buorman: 'It spyt my och sa, Jan Willem, it begruttet my oan 'e teannen ta en ik woe it earst net rjucht wêze, mar it hege wurd moat derút. Ik moat dy...
Lees verder

Teleks: Noardlike biblioteken ha it drok mei 'boeke-ôfhelservice'
Offisjeel binne se ticht, mar de biblioteken yn Noard-Fryslân ha it op dit stuit tige drok mei harren 'ôfhelservice'. No't de leden net sels mear troch de biblioteek strune kinne,...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Sûnder nacht sjochst de stjerren net
It is in merakel dat in bytsje fan 2021 al in protte fan 2020 ferdwine litte kin. Sa giet it my, teminsten. In gefoel fan datst sûnder de nacht de stjerren net sjen kinst. Dy nacht ha wy, dochs...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Flagge ferkeard
No't ik yn it nije jier nochris weromsjoch nei 't âlde, komme bylden fan flaggen my yn 't sin. No binne flaggen fan alle tiden, mar likegoed ha ik it gefoel dat ferline jier mei flaggen dingen barden...
Lees verder

Party Like It's 1925 On Public Domain Day (Gatsby And Dalloway Are In)
What a year it was for Anglo-American literature and the arts! 1925 was the year of heralded novels by F. Scott Fitzgerald and Virginia Woolf, seminal works by Sinclair Lewis, Franz Kafka, Gertrude...
Lees verder

Yn plak fan de desimber kollum
    Dit wie it jier fan eangst, ôfstân hâlde, hûdhûnger ferlet fan in praatsje it jout net mei wa trije tuten komme net werom mûlkapkes bliuwe mei seare fingers jou my...
Lees verder