woensdag 13 januari 2021

ensafh: Blog Lomme Schokker: It bestjoer fan it lân

ensafh
Blog Lomme Schokker: It bestjoer fan it lân
It mei dan sa wêze dat it bestjoer fan in lân jo neat oangiet', sei de twitterpresidint yn de earste moanne fan syn rezjym tsjin de jongfeint dy't dei út dei yn op ien fan syn golfterreinen as...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Utslute of as gelikens bejegenje?
Myn stikje fan 15 july lêstlyn liet ik al yn skine dat de dynamyk yn ynterminsklike relaasjes my wakker yn 'e besnijing hâldt. It ôfrûne jier waard ik tige bedoarn mei twa(!) searjes Big...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht fan Syds Wiersma op RIXT
realia is it earste gedicht fan Syds Wiersma as moannedichter fan jannewaris 2021. realia der wurdt in panne opfiske út 'e hôffiver dy klettere út 'e hannen fan in droktemakker sakke frij fan...
Lees verder

Teleks: Ald-direkteur en oprjochter fan Oerol Joop Mulder (67) ferstoarn
Joop Mulder, âld-direkteur fan it Oerolfestival op Skylge, is dit wykein ferstoarn. Hy krige nei alle gedachten in hertstilstân. Hy wie de oprjochter fan it festival, dat ûnder syn lieding útgroeide...
Lees verder

Blog Henk Wolf: Zum [r]-Laut im Saterfriesischen
Obwohl Saterfriesisch dem niederländischen (West)Friesisch in manchen Hinsichten stark ähnelt, offenbart es dem westfriesischkundigen Sprachenliebhaber auch ständig wundervolle 'exotische'...
Lees verder

Troubrek
    op 'e tafel stean de restanten fan ferwyt en petearen fol lege glêzen gjalpje kristalhelder it ûnbegryp wurden kinne rare kringels meitsje do hearst wat ik n​et sis,...
Lees verder

Undersyk nei lêsfeardigens yn it Frysk op basis fan it Hollânsk
Koartlyn wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijsi. Mei help fan eye-trackermjitting...
Lees verder

Teleks: Stichting Fonds Schrijvers in Nood bestiet meikoarten 50 jier
Mooi nieuws: Stichting Fonds Schrijvers in Nood, dat veel bekender is onder de internationale naam 'Foundation PEN Emergency Fund' bestaat binnenkort een halve eeuw. Op 13 januari 1971 richtte A. den...
Lees verder

Blog Olivier van Renswoude: Oorsprong van de Japans-Germaanse talen
Ver naar het oosten nabij het Baikalmeer in Siberië, voorbij de mist van wel honderd eeuwen, spraken jagers en verzamelaars een taal waaraan de meeste talen in Eurazië ontsprongen zijn, van de...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: In steatsgreep yn Nederlân?
Dat wat foarige wike barde, in putsch fan lju dy't libje yn dy oare realiteit, kin net fuortredenearre of feroare wurde yn in symboal fan Amerikaanske fearkrêft. Lês fierder by Omrop...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It fleant my oan
Begjin jannewaris lies ik in berjocht oer in auto dy't út de bocht fleach. Dêr stie boppe: 'Auto fleant út 'e bocht.' Ik tocht, dat kin hielendal net. Dy auto fleant net, mar fljocht út 'e bocht....
Lees verder

Discover the First Illustrated Book Printed in English, William Caxton's Mirror of the World (1481)
The printing history of early English books may not seem like the most fascinating subject in the world, but if you mention the name William Caxton to a book historian, you may get a fascinating...
Lees verder

Teleks: Pyt Kramer syn wurken oer Sealterfrysk online te riedplachtsjen
Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn de ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger fan Saterland...
Lees verder