zondag 10 januari 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: ‘Lûk dy ryk’

ensafh
Kollum Hilda Talsma: 'Lûk dy ryk'
Soms komst wat tsjin dêr'tst noch net fan wist dat it bestiet mar stiest ek net bepaald te springen om it te witten. Bygelyks dy kear dat ik op it ynternet om in haadstel socht en sûnder...
Lees verder

Fitraaljes
    de wrâld komt deryn set de klompen op 'e matte slofket op geitehierren sokken sa myn tillefoan yn alles foar it gripen it glês is tsjokker as ea glês west hat ik raas de...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'Douwe Kiestra en de Fryske skuld'
De earste bydrage fan it nije jier yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer komt fan Abe de Vries: 'Douwe Kiestra en de Fryske skuld'. In fragmint út it artikel: "Nei 1918...
Lees verder

Henk Wolf: In útstel foar in fruchtberder publyk debat
W.F. Hermans syn Mandarijnen op zwavelzuur haw ik lang lyn mei wille lêzen, krekt as syn boek Onder professoren. It fileine fan de tûke, selsstannich tinkende man hie wat ferfrissends. Boppedat wie...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Trompet yn Krakau
Op 5 desimber 2019 wie de wrâld krekt itselde as no, mar dochs hiel oars. Wy wiene dy deis oankaam yn it Poalske Krakau foar in besite oan ús âldste dochter, dy't dêr in healjier studearre. De...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Oankrûpe
Wy steane tegearre foar de kassa yn in de supermerk, de man en ik. Ik wit net wat it is mar somtiden dan springt er in fonk oer. Hy wie my al earder op fallen, do bleaun it by in knikje. Ik bin...
Lees verder