zondag 3 januari 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Súkses!

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Súkses!
En dan ynienen binne we samar wer 1 jannewaris! Ik fyn it altyd mar in nuvere dei. In nij begjin mei goede foarnimmens en nije doelen, wylst it âlde noch sa farsk is en wat wie 2020 in nuver jier!...
Lees verder

Poet's 120-Year-Old Chocolates Found In Australia's National Library
While going through the personal papers of the famous Australian poet, author, and newspaper correspondent Andrew Barton "Banjo" Paterson, conservators at the National Library of Australia discovered...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Fjoerwurk
    As ljocht lûd joech lykas lôgjend fjoer, dan hearden we ier yn 'e moarn de wolken baarnen en jûns it flústerjen fan de lette sinne Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma…...
Lees verder

Teleks: Fjouwer nije Trakl-oersettingen fan Klaas van der Hoek
    De sliep Ferflokt jim donkere fergiften, Wite sliep! Dizze o sa singeliere tún Fan skimerjende beammen Fol slangen, nachtflinters, Spinnen, flearmûzen. … Wintersang yn...
Lees verder

Teleks: Yn-it-sin-bringer Grutte Gedichtejûn 2021
Bêste dichter/poëzyleafhawwer! Ut namme fan 'e redaksje fan Ensafh winskje ik jo alderearst alle goeds ta foar 2021. Dat sein hawwende soe ik jo graach de Grutte Gedichtejûn yn it sin bringe...
Lees verder

Wat it nije jier yn 't fet hawwe moat
Sil ik dy wat fertelle? 2021 sil in bûtengewoan goed boekjier wêze! Jawis, dit wurdt in poerbêst jier foar de kloft skriuwers, dichters, ferskemakkers en mearkefertellers dy't de minsken allegear wat...
Lees verder

No one can read 50 books a week. So why was I buying or borrowing that many?
The need for last year's resolution started in my childhood. (Don't they all?) By the age of six, I was reading braille at an unheard-of speed, to the point where the teacher at my blind school...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Redendiele
It rint tsjin âldjier as ik in nije folle sek mei brokken foar ús lúkse pelletkachel út it hok helje. It lûd yn de fierte fernim ik pas as ik krekt healwei de eftertún bin. Ik stek myn tsjokke holle...
Lees verder