zondag 31 januari 2021

ensafh: Teleks: Rely-priisfraach wer los

ensafh
Teleks: Rely-priisfraach wer los
De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten 2021 is iepensteld. It is de 67ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa't gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers...
Lees verder

De heechste tiid
De klok yn de keamer fan ús pake en beppe die tik…tak…tik…tak. Krekt as yn it ferske, mar dat wist ik doe noch net. Ik hie in hekel oan it lûd. Tocht ik. Ik siet op it bankje oan de oare kant fan de...
Lees verder

Teleks: Bysûndere gedichten fan doarpsdichter op Gedichtedei
Tongersdei hat boargemaster Oebele Brouwer gedichten útrikt oan twa ynwenners fan Achtkarspelen. De gedichten binne fan de eigen doarpsdichter Arjan Hut. 'Dêr binne wy tige grutsk op, fanwege it...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Testosterontaarten
Nei it sjen fan de bylden fan alle rellen frege ik my ôf hokker omkoalen soks dogge en wêrom't se der sa'n aardichheid oan ha om har sa te tjirgjen. Want as it om in protest tsjin de...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Reorganisaasje
In nij jier is in moaie gelegenheid om wat saken op in rige te krijen. De kast opromje, it wurkplak opskjinje, soksoarte dingen. De krystboarrel fan it wurk ein desimber wie ek myn ôfskied. Dêr seach...
Lees verder

Kollum Martsje de Jong: Het Masterplan van Jensma
De universitaire mogelijkheid om Friese taal en cultuur te studeren is zo langzamerhand bijna helemaal verdwenen. Een jaar of veertig geleden kon je hiervoor nog op vijf grote universiteiten in...
Lees verder

Teleks: petear mei Tsead Bruinja
Tsead Bruinja zwaaide vorige week af als Dichter des Vaderlands, ten gunste van Lieke Marsman. We kijken met hem terug op zijn Dichterschap. En wat is nou de taak van poëzie? Noem het maar toeval....
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: waan
    Surplace Fol fan ferlet binne de tiden sûnder te ferriden koersen om te kiezen en te nimmen nei de simmers fan it suden Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Beskaving
In jier lyn wie in folslein gewoan om elkoar in hân te jaan. It wie in teken fan beskaving, as bern learden jo dat it fan fatsoen tsjûge as je immen kreas de hân skodden en jo foarstelden. Dat...
Lees verder

Willem Verf: Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee
Sûnt septimber 1989 bin ik foarstanner fan in Brede Maatskiplik Diskusje Frysk. De organisaasje fan de Slach-by-Warns-Betinking hie my frege om op it Klif te sprekken. Ik woe earst ôfsizze, soks wie...
Lees verder

Blog Abe de Vries: 'Wjerspegelje' bewiist ús kulturele earmoede
Efkes yn 'e spegel sjen en wy witte krekt hoe't wy derfoar stean. Griis by de earen, tearen oppe de noas, reade ierkes yn it eachwyt. Wy kinne oant tsien telle of oant tweintich: it byld...
Lees verder