woensdag 6 januari 2021

Gemeente De Fryske Marren: Nijjierstaspraak en toast / Nieuwjaarstoespraak en toost

De Fryske Marren
Nijjierstaspraak en toast / Nieuwjaarstoespraak en toost
Nijjierstaspraak en toast Alle jierren hâlde wy begjin jannewaris in nijjiersgearkomste yn it gemeentehûs. Dit jier nûgje wy jo graach út foar de online nijjierstaspraak weryn't boargemaster Fred Veenstra tegearre mei de wethâlders werom sjocht op it ôfrûne jier en foarút sjocht nei 2021. Jo...
Lees verder

Gemeente De Fryske Marren doet mee aan IkPas
IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Het voltallige college...
Lees verder

Nieuwjaarstoespraak 2021 door burgemeester Fred Veenstra
Lees en kijk hier de nieuwjaarstoespraak terug van burgemeester Fred Veenstra.
Lees verder