zondag 24 januari 2021

Lilke lêzeres beskuldiget It Nijs fan ‘genocide’

It Nijs
Lilke lêzeres beskuldiget It Nijs fan 'genocide'
As nijswebstee kinne jo it net elk nei it sin meitsje. Dat wie al dúdlik te fernimmen by stikken oer taalstriid. Dêr waard lykwols almeast op it webstee sels oer
Lees verder

Urkers stekke koroanahifkersstrjitte yn 'e brân
Op Urk is in saneamde koroanahifkersstrjitte yn 'e brân stutsen. Dat is in plak dêr't minsken mei de auto komme kinne om hifkje te litten oft hja it koroanafirus ûnder
Lees verder

Libbensfragen
Oertinking Wêrom libje ik? Wêrom gean ik dea? Wêrom is der geweld? Wat is de sin fan it lijen? Wat bart der nei dit libben? Wat is it nut fan
Lees verder

De wrâld fan de Sinezen
Sina spilet wrâldwiid in hieltyd gruttere rol. Under presidint Xi Jinping wurdt flink ynvestearre yn ferbining en gearwurking en in hiele protte ûndernimmende Sinezen fêstigje har yn it bûtenlân. Yn
Lees verder

167 keunstwurken ynstjoerd nei oprop Bries
Mar leafst 167 keunstwurken waarden ynstjoerd as reaksje op de iepen oprop fan Bries. Mei keunstinisjatyf VHDG waarden keunstners oproppen om te reagearjen op de koroanatiid. De winnende wurken binne
Lees verder

Alde
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

It kin net en dochs is it sa
Misse wat net doocht, kin dat? Ja, blykber al. Ik mis Trump. Ik koe my alle dagen sa noflik opwine oer de domme – en bytiden gefaarlike – útspraken fan
Lees verder

Frysk jûnsklokformulier hjirre del te heljen
Wa't jûn nei njoggen oere noch perfoarst op 'en paad moat, is in saneamde 'eigen ferklearring jûnsklok' fanneden. Dy komt der yn tal fan talen om nij-ynkommelingen te geriven,...
Lees verder