woensdag 20 januari 2021

Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langste

FNP
Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langste
Lees verder

FNP: fyts- en kuierpaden gemaal Ryptsjerk moatte wer iepen
Kin it Wetterskip de fyts- en kuierpaden oer it terrein fan it gemaal Ryptsjerk sa gau mooglik wer iepen stelle? Dat freget de Wetterskipsfraksje fan de FNP yn skriflike fragen oan it Deistich Bestjoer (DB) fan it Wetterskip. De rûtes binne no op syn minst 7 moanne lang blokkearre fanwege de nijbou fan it gemaal.
Lees verder

Europeeske Kommisje krijt moasje fan treurnis fan Fryske parlemint
De Fryske Steaten hawwe hjoed unanym in moasje fan treurnis oannaam tsjin de Europeeske Kommisje. Dy hat ferline wike wegere om nei oanlieding fan it boargerinisjatyf Minority SafePack mei nij belied en wetjouwing foar taalminderheden en minderheidstalen te kommen. Meidat de moasje fan treurnis troch hiel Europa ferspraat wurdt, wol de FNP berikke dat ek oare lannen en regio's fan har hearre litte.
Lees verder