zaterdag 23 januari 2021

Rixt fan ’t Oerd

It Nijs
Rixt fan 't Oerd
Ald folksferhaal Yn Bueren, in doarp fan it Amelân, stiet foar it kafee oer in brûnzen byld fan in rûngear mishipt froutsje mei in lantearne yn 'e lofter hân. Dat
Lees verder

Minder AstraZeneca-faksins nei Nederlân
Farmaseut AstraZeneca bringt de leveringen oan de Europeeske Uny mei 60 persint werom. Fan de plende 80 miljoen koroanafaksins dy't de lidsteaten yn it earste fearnsjier krije soene, bliuwe der
Lees verder

Oanpast Sint Piterfeest yn 2021
Yn ferbân mei de maatregels oangeande it koroanafirus is in tradisjonele yntocht fan Sint Piter yn Grou spitigernôch net mooglik. Op 13 febrewaris sil it dus rêstich wêze op de
Lees verder

GGD Fryslân begjint thúswenjende 85-plussers te faksinearjen
Takomme wike begjint GGD Fryslân mei it faksinearjen fan de 85-plussers dy't noch selsstannich wenje. It kabinet hat besletten om dy groep nei foaren te heljen om sa de druk
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 15 oant en mei 21 jannewearis 2021
Yn de ôfrûne wike it is tal besmettingen in bytsje sakke: 1594, mar de delgong dy't de foarige wike ynsette, sette net troch, wylst dat yn oare parten fan it
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Friezen ferslagge Hollanners mei trening stimsoftware
Mei tsientûzen Fryske sinnen dy't foarlêzen waarden, hawwe de Friezen it rom wûn fan de Nederlânsktaligen, dy't mar de helte hellen. Dizze wike dienen Frysk- en Nederlânsktaligen in...
Lees verder

Rûnom yn Europa folgje parleminten it Fryske foarbyld
De moasje fan treurnis dy't de FNP-Steatefraksje yntsjinne hat en dy't troch de folsleine Provinsjale Steaten stipe waard, kriget neifolging. Rûnom yn Europa ferskynde it nijs yn 'e...
Lees verder