zondag 7 februari 2021

Biotrack kriget 25.000 euro foar it fierder ûntwikkeljen fan koroanatest

It Nijs
Biotrack kriget 25.000 euro foar it fierder ûntwikkeljen fan koroanatest
It Fryske bedriuw Biotrack ûntwikkelet in nij testpakket om de koroana-ynfeksjes te ûndersykjen. Foar dat projekt kriget Biotrack in ynsidintele subsydzje fan 25.000 euro fan de provinsje Fryslân. It...
Lees verder

Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)
Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (2) troch Willem Verf Kwa status hie it Frysk iuwenlang neat om 'e hakken: yn it bestjoerlik ferkear waard it net brûkt. Der wie gjin ûnderwiis
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Nuvere buorlju (ferhaal)
Us buorlju, Jokke en Blijke, binne wat bysûndere minsken. Myn oandacht foel ris op Blijke har klaaiïng. "Heden Blijke, wat rinne jo der frjemd by, it iene swarte jak oer
Lees verder

Israel ferrommet koroanamaatregels
Israel ferrommet snein in tal koroanamaatregels. Minsken hoege aanst net mear binnen in straal fan in kilometer om harren hûs hinne te bliuwen. Dêrneist meie kappers en skjintmesalons de doarren
Lees verder

Fryske boeren krije advys op eigen hiem
Ynkoarten kinne Fryske boeren mei harren bedriuwspesifike kennisfragen oer natuerynklusive omrinlânbou by de Landbouwadviespool (LAP) terjochte. De pool is in netwurk fan ûnôfhinklike,...
Lees verder

Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy
Kollum Elkenien wit no sa stadichoan wol dat it koroanafirus, mei alderhande 'mutaasjes', net samar yn it hok te krijen is. Troch parsekonferinsjes fan Mark en Hugo en troch sjoernaals
Lees verder

Bidde
Oertinking In protte minsken fiele it ferlet om harren tinken oer it leauwen yn rêst en mei tawijing te oarderjen. It wol of net yn stilte útsprekken nei de Unneambere,
Lees verder