donderdag 11 februari 2021

De oerfal op de Blokhúspoarte yn ‘Hier is het gebeurd’

It Nijs
De oerfal op de Blokhúspoarte yn 'Hier is het gebeurd'
It wie ien fan de nuodlikste befrijingsaksjes út de besettingstiid: de oerfal op de Blokhúspoarte yn Ljouwert op 8 desimber 1944. 51 finzenen fan de SD waarden út harren sel
Lees verder

FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean
Advysorgaan DINGtiid hat nei in fersyk fan Deputearre Steaten it advys útbrocht om de ûnderwiisynspeksje oer it Frysk ûnder tafersjoch fan it Ryksregear te hâlden. It besykjen om de ferantwurdlikens
Lees verder

Frijstelling behear en skeabestriding útsteld
De provinsje Fryslân stelt, mei yngong fan hjoed 11 febrewaris 2021, de frijstelling foar it ferjeien en it bestriden mei stypjend ôfskot fan de paugoes, blesgoes en skiere goes tydlik
Lees verder

Reaksje provinsje Fryslân op advys DINGtiid oer skoalynspeksje Frysk
De skoalynspeksje foar it fak Frysk moat dochs by it Ryk bliuwe en net oerdragen wurde oan de provinsje. Dat befellet advysorgaan DINGtiid by de provinsje oan. De besteande rolferdieling
Lees verder

IIswille yn Akkrum
 
Lees verder

DIT SIT
Fan 'e moarn de earste koroanaprip helle yn Ljouwert. Eins net de muoite wurdich om melding fan te meitsjen. Oer de koroanamaatregels en it faksinaasjebelied binne al in protte negative
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Feie Fonyk hâldt fan lyryk
Jo sille op dit stuit yn Amsterdam of ien fan de oare grutte stêden fan ús lân wenje. Nee, dan hawwe wy it yn Fryslân better troffen. Sa hawwe wy
Lees verder