vrijdag 5 februari 2021

Ein dit jier earste folsleine toeristeflecht fan SpaceX

It Nijs
Ein dit jier earste folsleine toeristeflecht fan SpaceX
SpaceX ferfierde ferline jier al as earste kommersjele romtefeartbedriuw astronauten nei it ynternasjonale romtestasjon (ISS). It bedriuw sil no foar it earst fjouwer toeristen yn in baan om de ierde
Lees verder

Nij greidefûgelbelied foar Fryslân
Greidefûgels binne in wichtich part fan it Fryske lânskip. Dêrom wurket de provinsje Fryslân oan belied om de greidefûgelpopulaasje te fersterkjen. Yn de Startnotysje Greidefûgels 2021–2030 steane...
Lees verder

Digitale Grutte Gedichtejûn op 5 febrewaris yn premjêre
Alle jierren organisearret Frysk literêr tydskrift Ensafh de Grutte Gedichtejûn. Foargeande edysjes hawwe plakhân yn Snits, Ljouwert en Drachten. Fanwegen it koroanafirus hat de redaksje besletten om...
Lees verder

FNP: lanlike koroanaregelingen MKB slute net oan op Fryske situaasje
Lanlike koroanastipe slút net altyd goed oan by de situaasje fan it Fryske MKB. Dat konstatearret de FNP op basis fan in eigen ynventarisaasje ûnder in grut tal bedriuwen yn
Lees verder

Romte foar faksinaasje thúswenjende 80-plussers
Op de faksinaasjelokaasje WTC Expo yn Ljouwert is fan freed 5 febrewaris ôf al plak foar 80-plussers dy't har faksinearje litte wolle foar it koroanafirus. Dizze wike is it ynintsjen fan 85-plussers
Lees verder

Feie Fonyk: Gelokkich grutte ferskillen tusken bern
Op dit stuit meitsje in soad minsken har drok oer de takomst fan de bern. Se sitte aanst al twa moanne thús. "De efterstannen rinne op. Se hâlde der it
Lees verder

Waarpraatsje: Kening Rûchburd kommendewei
DE JOUWER – Der komt in ein oan it kwakkelwaar. Fan sneon ôf krije wy winter en net in bytsje ek! Froast, miskien in pak snie en der is ek
Lees verder

LTO: meitsje straffen swierder foar ynslûpers boerebedriuwen
Minsken dy't sûnder te freegjen by agraryske bedriuwen binnenslûpe, moatte hurder straft wurde. Dêrfoar pleitet belange-organisaasje LTO Nederlân. Oanlieding is in rjochtsaak tsjin de Vegan Streaker,...
Lees verder