zondag 7 februari 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Lavearje en soms foar de wyn

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Lavearje en soms foar de wyn
Miljoenen minsken lavearje op har eigen wize troch dizze sitewaasje. En wylst de iene de wyn yn 'e seilen hat, komt de oar net in meter foarút. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Advys fan de sûnensried
Juster berikte my de fraach oer hoe't ik der oer tink in beskate feriening wer wat op gong te krijen. It koarte antwurd dêrop is dat ik dat net wit mar ik ha in wat langer antwurd formulearre dat ik...
Lees verder

Blog Olivier van Renswoude: Engelen en Saksen in de Friese landen
Bij het dagen van de Middeleeuwen maken Engelen en Saksen in groten getale de overtocht naar Brittannië vanuit hun thuislanden aan de oostelijke Waddenzee. Anderen van hen vestigen zich dichter bij...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: De iiskliko is gefaarlik foar topsporters
De lêste jierren seagen je yn topsport in nuver fenomeen. Nei in wedstriid of training namen guon atleten plak yn in kliko. Yn dy kliko siet gjin gft of oar ôffal, mar iiswetter. No bin ik sa as guon...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Helpers út 'e wei
Ik koe myn autokaaien net fine, ju, anderje ik op syn ferwyt dat ik him wachtsje litten haw, as ik by myn kammeraat yn 'e auto stap, dy't my nei Mértola ride sil om myn auto op te heljen dy't wer...
Lees verder

Teleks: Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)
Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (2) Kwa status hie it Frysk iuwenlang neat om 'e hakken: yn it bestjoerlik ferkear waard it net brûkt. Der wie gjin ûnderwiis yn de taal. Likegoed oerlibbe it Frysk...
Lees verder

Teleks: Grutte Gedichtejûn 2021 op YouTube
Foar wa't it mist hat: de Grutte Gedichtejûn 2021 is hjir te besjen, op YouTube.… Lês fierder
Lees verder