vrijdag 5 februari 2021

ensafh: Poe’s ‘Eureka’ Is a Galaxy-Brained Space Opera for Our Times

ensafh
Poe's 'Eureka' Is a Galaxy-Brained Space Opera for Our Times
Edgar Allan Poe articulated the Big Bang theory some 75 years before scientists advanced the idea. At least, that's become the conventional wisdom. In recent years, a spate of books and articles have...
Lees verder

Teleks: De psychology fan dyn taal
'Wy hawwe in trening ûntwikkele oer 'taalgedrach en -gewoantes' dy't in kombinaasje is fan teory en praktyk. In 'oars as oars' trening, foar elk dy't nijsgjirrich is nei de kant fan taal dêrst...
Lees verder

Teleks: 'Klisjees', it earste fers Geart Tigchelaar as Streekdichter fan Noardeast-Fryslân
Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke. It fers 'klisjees' ('clichés') is syn earste fers dat skreaun is nei oanlieding fan it...
Lees verder

Besprek 'Omke Ule past op' fan Paul van Dijk
Omke Ule hâldt net fan drokte. Hy sit it leafst lekker yn 'e stoel mei in boek. Neat mis mei, dochs? No ja… eins sit it in bytsje oars. Omke Ule hâldt sa fan rêst, om't er bang is foar wat der...
Lees verder

Teleks: Fryslân hellet flinke koroanastipe yn foar kultuer
Der komt omtrint 1,4 miljoen euro nei Fryslân as stipe foar kulturele ynstellingen. It ministearje fan Ynlânske Saken stelt it bedrach beskikber foar primêr provinsjaal subsidiearre ynstellingen. It...
Lees verder

Wêrom?
Fan alle grutte libbensfragen is de wêrom-doch-ik-dit? de foar my alteast, meast konfrontearjende fraach. Freegje ik mysels wêrom ik eat doch dan fiel ik my al hiel gau as Tsjitsikov út 'e roman...
Lees verder