woensdag 10 februari 2021

ensafh: Teleks: ‘De Grutte Xi LinPing’, Aggie van der Meer har earste moannegedicht op RIXT

ensafh
Teleks: 'De Grutte Xi LinPing', Aggie van der Meer har earste moannegedicht op RIXT
De Grutte Xi LinPing 'De Grutte Xi LinPing' is Aggie van der Meer har earste moannegedicht fan febrewaris 2021. De Grutte Xi LinPing se groetsje se bûgje dan easkje se it earste wurd hy, XI,...
Lees verder

Teleks: Petear mei Jentsje Popma
Byldzjend keunstner Jentsje Popma wurdt dit jier hûndert: 'It libben is in wûnder' Tsien jier lyn sette er syn lêste skilderstreken nei in warber libben yn de byldzjende keunst. It Frysk Museum hat...
Lees verder

Antsje Swart oer Trinus Riemersma syn ier skriuwerskip
Foar minsken dy't Trinus Riemersma kend hawwe en leafhawwers fan syn ier wurk is Bûntskildere werklikheid. Oantinkens oan de skriuwer Trinus Riemersma fan Antsje Swart in oanrieder. Frou Swart, de...
Lees verder

Teleks: Priisfraag 'Skriif 't mooiste Bildtse pangram!'
Soa nou en dan wat tiid over? Fynstou 't mooi om kreätyf met taal te wezen? Stort dy dan op deuze priisfraag! Stichting Bildts Aigene daagt alle Bilkerts út en skriif 't mooiste Bildtse pangram! Wat...
Lees verder

Teleks: Twa online skriuwkursussen by Tresoar
Yn maart begjinne der twa online skriuwkursussen by Tresoar. Sa jout Jetske Bilker in kursus oer it skriuwen fan ferhalen en romans. Dêrneist is der in toanielskriuwkursus dy't jûn wurdt troch...
Lees verder

Teleks: Noard-Frysk wurdboek online
Fan it Westerlauwersk Frysk en it Sealterfrysk wiene al langer goede online-wurdboeken. It Noard-Frysk, dat praat wurdt yn de noardlikste Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein, folget no. Mei stipe fan...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Sliepende redens
Elkenien kin him ris fersinne fansels. Mar oft jo dagenlang oankoerse op in horrorsenario en dêrby allegeduerigen 1979 oanhelje as foarbyld en de kâns sawat 99% is dat wy dêr by yn e' buert komme dan...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Yn in goede winter is elkenien gelyk
Eins is it wol sneu allegear. Meie de bern wer nei skoalle, wurdt it winter. Brûkt Piet P. ien kear it wurd 'horrorwinter' net yn syn jierlikse foarsizzing, wurdt it fuortendaliks in...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Pas op inoar,dat is is it beste
Wolsto dy yninte litte tsjin de corona? Dat is de wichtichste fraach hjoed de dei. De minsken om my hinne binne yn de war; wat is it beste? De bern wurde skille, sels witte se it ek net wat te...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Natuermuseum Fryslân
It sit it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert net mei. Krekt as alle oare ynstellingen hat it te krijen mei koroanaswierrichheden. Dat betsjut dat it oan 2 maart ta ticht is. Dêr steane fergoedingen...
Lees verder