vrijdag 12 februari 2021

ensafh: Teleks: Dichter fan Fryslân-gedicht ‘Anne en Arie’ yn fideokomplilaasje UNESCO Ynternasjonale Memmetaaldei

ensafh
Teleks: Dichter fan Fryslân-gedicht 'Anne en Arie' yn fideokomplilaasje UNESCO Ynternasjonale Memmetaaldei
Op snein 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaledei. It NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) makket foar dit jier in meartalige fideokompilaasje fan sprutsen kulturiele uterings yn...
Lees verder

Skoaldei op ôfstân
Rom foar healwei tsienen sitte wy klear om de ynstruksje foar dizze dei ta ús te nimmen. De laptop is 100% opladen. Wy ha op 'e tiid ynlogd, de brûkersnamme en it wachtwurd binne sûnder fouten...
Lees verder

Een woordenboek van het Nordfries, van het Nordfriesisch of van het Noord-Fries?
De grofste indeling van het moderne Fries kent drie groepen: wie in het westen begint, komt eerst het Fries van de Nederlandse provincie Friesland en het aanburende stukje van het Groninger...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer: Bezetting en bevrijding in Friesland en Tsjechië door dichters gezien
De lêste bydrage yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer, troch Wilken Engelbrecht fan de Palacký University yn Tsjechië: 'Bezetting en bevrijding in Friesland en Tsjechië door dichters...
Lees verder

Blog Jaap Slager: De kroan op it wurk
"Men hat negatyf", krij ik ynienen op myn festje spuid, "en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn 'e blabze, man!" No, goed, ik sil op posityf. Mar...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mien waarme snowboots
10 feberwaori – 17.00 – Vandemiddag he'k an een verhael schreven en ik hebbe in mien waarme snowboots een aentien deur de sni'j kuierd. Ik hebbe nog niet iens twie kilemeter lopen en bin haost...
Lees verder

Teleks: Dútslân en Denemarken prate ôf: regionale identiteit moat fersterke wurde
Jonge minsken yn Noard-Dútslân en Súd-Denemarken moatte folle mear it gefoel krije dat se byinoar hearre. It 'mienskiplik kultureel erfskip' moat foar harren folle sichtberder wude. Net allinne...
Lees verder