woensdag 3 februari 2021

ensafh: Teleks: Frysk dichter Jan J. Bylsma ferstoarn

ensafh
Teleks: Frysk dichter Jan J. Bylsma ferstoarn
De Fryske dichter Jan J. Bylsma is yn de âldens fan 89 jier stoarn. Bylsma hat in protte jierren aktyf west yn de Fryske literatuer. Hy hat seis dichtbondels skreaun en ien roman. Fierders hat er...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Kompensaasjefûgels
Frjemde fûgels? Dêr sit tsjintwurdich negoasje yn en dat komt sa. Us famyljebedriuw, dat sûnt koart yn de bysûnder bekwame hannen fan myn bern florearret, is foar in wichtich part spesjalisearre yn...
Lees verder

Dansa: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the dansa, an Occitan poetic form. I found the dansa in Robin Skelton's The Shapes of Our Singing, and I have...
Lees verder

Teleks: Tredde moannegedicht Syds Wiersma by RIXT
  En bist wekker wurden goed gefoel is Syds Wiersma syn tredde moannegedicht fan jannewaris 2021. En bist wekker wurden goed gefoel wat giet der yn sokke hollen om? wêr helje se de...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: I.M. Jan J. Bylsma
Frysk dichter Jan J. Bylsma is ferstoarn. Ut bericht staat fandaach op'e site fan Omrop Fryslân. Dat bericht doët mij mear as ik miskyn wel toegeve wil. Wear un dichter en skriëver út de Friese...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Literêre ynsest yn Fryslân, diel safolle…
Ja jonges, it is wer safier! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, besprekt op Fers2 de dichter syn nijste bondel Blaumelly. En wat docht bliken? Riemersma is slim ûnder de yndruk...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Jan J. Bijlsma; Ut: It forsin
"Sil wy nou mar begjinne mei it offisiéle fraechpetear? Dan lit ik de bân rinne, hear." "Oké!" Marcel skeakele de rekorder yn. "Dou hast, Rienk O Nanninga, dit jier de Homme Hindrikspriis woun....
Lees verder

Fol
      Fol it bêd kreaket in holle fol fragen it bêd sprekt in holle fol stimmen gleone fuotten dôvje ûnderweis nei it finsterrút en dêr sjochst har fol ljocht en...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Ik ha corona(-mazzel)
Earst krijst in berjocht fia de mail. As in soarte fan aperityf om op stoom te kommen foar it haadgerjocht. Yn dy mail stiet datst oer in kertier ynlogge kinst om de útslach fan de test te besjen. Yn...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Us lân oan diggels
Ik hoopje dat we it slimste hân ha as jimme dit hearre of lêze. Ik kin lykwols de rebûlje fan wat dagen ferlyn mar min kwyt wurde. It hat aldergelokst net echt yn ús omkriten spile. Dêr binne we...
Lees verder

Teleks: Tomke siket (in) skriuwer(s)
Yn 2021 wurdt Tomke 25 jier! Njonken feestlike (ekstra) aktiviteiten en it ferskinen fan nije materialen en boekjes, is dat ek in moaie oanlieding om in skriuwwedstriid te organisearjen. Foar de...
Lees verder

The Greeks had a word for it
The Greeks had a word for it … until now, as language is deluged by English terms A leading linguist pleads for moderation as a huge outbreak of 'Greenglish', much of it Covid-related, spreads. Lês...
Lees verder