vrijdag 26 februari 2021

ensafh: Teleks: Petear mei skriuwer Paul van Dijk oer ‘Omke Ûle past op’

ensafh
Teleks: Petear mei skriuwer Paul van Dijk oer 'Omke Ûle past op'
'Dit is myn earste printeboek. Ik woe wat moais meitsje foar ús soan Hidde, dy't no seis jier is. Dat waard Omke Ûle past op. Ik ha earst it ferhaal betocht en op rym skreaun. Doe't ik dêr tefreden...
Lees verder

Redaksjoneel + Ynhâld Ensafh 1, 2021
Redaksjoneel It earste nûmer fan Ensafh stean mânske stikken yn, sa as twa yngeande besprekken, it iene fan Sipke de Schiffart syn roman Sjappy troch Geart Tigchelaar en it oare fan Elmar Kuiper syn...
Lees verder

Kollum Eelke Lok: Waardeloaze sjoernalistyk
We sitte nammentlik mei deputearre Sietske Poepjes. Dy hat blykber in stel adviseurs dy't net doge. Ik kin my teminsten net foarstelle dat se it sels betinkt. Se hat neffens guon skriuwers in...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: poes mag bi'j mi'j blieven
Ik hebbe een kollum veur de kraante schreven over mien leasepoes en dat het een reden. De buren gaon verhuzen, dat was een grote schrik. Mar… poes mag bi'j mi'j blieven. Hi'j krigt hier now al...
Lees verder

Healsliten
Guon Harnzer pommeranten binne wakker grutsk; der komt dêr no einliks in stânbyld as poarte nei de stêd! Of as in tagong nei it woeljende wetter, mar krekt fan hokker kant jo komme. In jier of wat...
Lees verder

Teleks: Poëzij 'Witte eieren / Wite aaien' fan Ina Schroders-Zeeders op RIXT
      Wite aaien By it frijen bliuwt dyn each leech hingjen op de âlde ferve fan it plafond dat mines nea wie. Sy skûlet dêr noch earne, Lês en sjoch fierder by RIXT…...
Lees verder

Blog Huub Mous: Schrijven in tijden van corona
Juist in tijden corona moeten we rouwen onder een lege hemel. Dat was ook het thema van mijn boek Het virus van de melancholie, waaraan ik direct na het uitbreken van de coronacrisis begon te...
Lees verder

Aginda 05-03-21: Presintaasje nije roman Geart Tigchelaar
Op 5 maart presintearret Geart Tigchelaar syn twadde roman, Om. Mei gastoptredens fan Elmar Kuiper en Jan de Vries sil de presintaasje digitaal plakhawwe op de Facebookside en it Youtubekanaal fan de...
Lees verder