woensdag 3 maart 2021

ensafh: In saakkundige Gysbert-sjuery…

ensafh
In saakkundige Gysbert-sjuery…
Op 16 febrewaris skreaunen fjouwer kollega-skriuwers (en eks-winners fan 'de Gysbert') in kritysk Te Gast oer de gearstalling fan de advyskommisje foar de Gysbert Japixc-priis. Sy fine dizze sjuery...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Keunstfûgels?
Wat is it libben sûnder ambachtlike keunst? De skilders, de houtbewurkers, de bouwers, de byldhouwers en alle oare keunstners fan eardere generaasjes, de anonime ambachtslju dy't ús safolle trefliks...
Lees verder

Teleks: Subsydzje foar ensafh fan it Letterenfonds
De literaire tijdschriften konden in 2020, anders dan voorheen, niet voor twee maar voor vier jaar aanvragen. Tegelijkertijd kon het totale budget voor deze ronde worden verhoogd vanuit het tweede...
Lees verder

Teleks: 'Lockdownleafde' fan Hilda Talsma is Kadoboek '21
Fergees by oankeap fan in boek yn de Fryske Boekewike fan 6 oant en mei 14 maart Ta gelegenheid fan de Fryske Boekewike hat skriuwster Hilda Talsma it prachtige en aktuele Lockdownleafde skreaun....
Lees verder

Teleks: Premjêre tredde poëzijfideo Dichter fan Fryslân – 'Asman'
Juster gie op Omrop Fryslân TV de tredde fan in seary poëzijfideo's fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân yn premjêre. De tredde poëzijfilm is basearre op it gedicht 'Asman'. Yn it projekt mei...
Lees verder

Teleks: Google Translate ongeschikt als vertaler 'The hill we climb'
Google Translate heeft The hill we climb vertaald, het gedicht waar Amanda Gorman furore mee maakte op de inauguratie van Joe Biden. Het algoritme is echter totaal ongeschikt voor deze klus. Oordeel...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De gemienteraod van West-Stellingwarf toespreken
En now za'k aanst naor et gemientehuus in Wolvege. Et is de bedoeling da'k bi'j et begin van meert-streektaelmaond de gemienteraod van West-Stellingwarf toespreken zal veurofgaonde an de...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Vries is ook een taal, ja hoor
It ynterview mei Gerben fan Snits gie oer it feroarjen fan syn achternamme. Oer de redenen foar it nimmen fan sa'n yngripende beslissing. Syn relaas draaide benammen om de gefolgen fan...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Wappy, ús Fryske Loesje
De ynternasjonale memmetaledei is alwer âld nijs. Dy dei, ynsteld troch de UNESCO wie op snein 21 febrewaris. It is goed dat der sa omtinken foar memmetalen is, mar oft it folle seadden oan 'e dyk...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Taalbewâld
Taal is in natoerprodukt. En sa moat it neffens my ek bewâlde wurde. En dus net tewâde. Alhoewol't dat dei en wei al de wize is dêr't wy mem natoer mei behannelje — wy plichtsje mei hoazzen en skuon...
Lees verder