woensdag 10 maart 2021

ensafh: Philip Roth and the “Writers from the Other Europe” Series

ensafh
Philip Roth and the "Writers from the Other Europe" Series
In the spring of 1972, fascinated by the life and work of Franz Kafka, Philip Roth decided to visit Prague. He returned the following year to see how writers were managing to work under "conditions...
Lees verder

Teleks: Petear mei Hylke Speerstra
Yn juny ferskynt nei sân jier stilte 'de nije Hylke'. Testamint fan de siel spilet yn Kanada en bringt de libbens fan twa bysûndere manlju op jierren byinoar. In fraachpetear mei de skriuwer:...
Lees verder

Blog Daam de Vries: It wie de kok net dy't koarre
Meikoarten kinne wy wer te stimmen. Ik leau dat it noch noait sa yngewikkeld west hat as dizze kear. It makket nammentlik neat út op hokker partij jo stimme, der is trochrekkene wurden troch de...
Lees verder

Learning Ancient Greek Helps Dyslexia, Research Suggests
Dyslexia is a disorder that can cause immense challenges for young people trying to learn how to read and write. In some instances, it can even affect the learning of mathematics or cause short-term...
Lees verder

Blog Huub Mous: Melancholie in Harlingen
Melancholie is eigen aan Harlingen, al is het moeilijk te benoemen hoe dat komt. De verwevenheid van stad en water zal er zeker iets mee van doen hebben. In elke steeg ruik je de zee. En als je het...
Lees verder

Sophie Baggott: What I learned from reading books by women from every country in the world
In three years, I've been enchanted, surprised and shocked by the stories told by women of all nations – and inspired by the solidarity they show. Three years ago, when I set out to read writing by...
Lees verder

Kultureel taeigenjen?
Lang om let sette Marieke Lucas Rijneveld sels in krêftich punt achter de diskusje oer de fraach oft sy wol de oanwiisde oersetster wie fan The Hill We Climb fan Amanda Gorman. Se die dat mei in moai...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Se ha my wer net frege
Immen frege my oft ik al in kollum oer de Gysbert Japicxpriis skreaun hie. De man frege dat fansels om't de gearstalling dêrfan diskusje oprôp. Ik sei dat ik dat net dien hie en dat ik dat ek net fan...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Fersiere en ferneuke tagelyk
Noch even en it feest kin wer begjinne. It feest fan de demokrasy, sa't it neamd wurdt, de ferkiezingen foar de Twadde Keamer. Yn de oanrin dêrhinne spilet him alle kearen itselde ritueel...
Lees verder

Over Nederlands en streektalen (1)
Wat zijn de verschillen tussen het Nederlands en een streektaal? In drie delen zal dichter Willem Tjebbe Oostenbrink ingaan op bepaalde ontwikkelingen in het Nederlands en zijn eigen Westerkwartiers...
Lees verder