woensdag 31 maart 2021

Johan Veenstra beneamd ta eareboarger fan Weststellingwerf

It Nijs
Johan Veenstra beneamd ta eareboarger fan Weststellingwerf
De gemeenteried fan Weststellingwerf hat Johan Veenstra beneamd ta eareboarger fan Weststellingwerf. Al 50 jier skriuwt en fertelt Johan Veenstra yn de streektaal it Stellingwerfsk en tekenet hy...
Lees verder

Ierdskodding mei krêft fan oardel metten by Wildervank
By it Grinslânske doarp Wildervank is tiisdeitejûn om 22.45 oere in ierdskodding mei in krêft fan oardel metten. Neffens it KNMI wie de skodding op in djipte fan trije kilometer.
Lees verder

Subsydzje foar natuerynklusive eksperiminten feangreidegebiet
Mei yngong fan moarn, 1 april 2021, kinne boeren yn it Fryske feangreidegebiet dy't oerstappe wolle op natuerynklusyf buorkjen, subsydzje oanfreegje. Dat kin bygelyks as se mei in idee...
Lees verder

Jo kinne no sels neigean oft jo koroana hawwe
Tenei kinne minsken yn Fryslân en oare Nederlânske provinsjes sels neigean oft se koroana hawwe. Apteken ferkeapje rûnom ark dat men brûke kin om ôf te lêzen oft it firus
Lees verder

Wat Wales al foar syn taal docht en wat Bretagne no ek wol
Yn Bretagne sjogge se wat oergeunstich nei Wales. Dy regio tsjinnet yn Europa al tsientallen jierren as in foarbyld as it oankomt op belied foar de eigen taal en kultuer.
Lees verder

Drinkeldeade fûn yn Ljouwert
Yn Ljouwert dreau fan 'e moarn in lyk yn it wetter fan 'e Harnzerfeart, oan de Snitsertrekwei. De plysje besiket om út te finen wa't de drinkeldeade is. Wa't it
Lees verder

Amper in wurd Nedersaksysk op nij Nedersaksysk webstee
Ie motten 't huusjen bie 't schuurtjen laoten. Dy spreuk stiet yn skriuwletters neist de Hollânsktalige tekst fan it 'Nedersaksisch manifest'. It is it langste stik...
Lees verder

Waarpraatsje: De jas kin wer oan
DE JOUWER – Nei in strieljende en tige mylde maitiidsdei wurdt it fan tongersdei ôf wer in hiel stik kâlder. Yn 'e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje wat opklearringen
Lees verder