donderdag 4 maart 2021

Offisjele iepening jubileumjier Steateseal

It Nijs
Offisjele iepening jubileumjier Steateseal
Woansdei 3 maart wie it 125 jier lyn dat de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert yn gebrûk nommen waard. Om dat te fieren iepene de kommissaris fan de Kening
Lees verder

Wedstriid foar bistefotografen
Doch mei oan de fotowedstriid oer bisten! Op bedside 45 yn it temanûmer Winter fan DE NIJE wurdt uteinset mei in nije fotowedstriid. Dy giet oer bisten: it ûnderwerp fan
Lees verder

RUG digitalisearret 100.000 objekten út akademysk erfgoed
De Ryksuniversiteit Grins (RUG) digitalisearret in grut part fan syn akademysk erfgoed. Doel fan it projekt 'Spotlight' is om mear as hûnderttûzen objekten online tagonklik te meitsjen: fan de earste
Lees verder

Fryslân DOK: 'Winterwaar op komst'
As guozzen yn V-foarm oer it lân fleagen, seine de minsken: 'winterwaar op komst'. Winters mei snie en iis binne seldsum hjoed-de-dei, mar guozzen binne der by it soad. De
Lees verder

Sichtber Frysk foar stimulearjen taalgebrûk
It Frysk moat mear en dúdliker te sjen wêze yn it deistich libben. Dêrom komt de provinsje Fryslân mei in plan om de sichtberens fan de Fryske taal te fergrutsjen.
Lees verder

Doarpskrante De Koepel Wytmarsum wint lustrumedysje 'It bêste Frysktalige redaksjestik'
In krystferhaal is it bêste Frysktalige redaksjestik fan 'e doarps-, wyk- en stedskranten fan 'e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It krystferhaal is skreaun troch redaksjelid Wim Beckers...
Lees verder

Toaniel gjin literatuer?
Skôging Is toaniel gjin literatuer? It antwurd is fansels: jawis, toaniel is ek literatuer. Soe it antwurd 'nee' wêze, dan soe bygelyks Shakespeare fan it toaniel ferdwine moatte. Untinkber! Dochs
Lees verder

Koroana sit taalwet foar Noard-Ierlân yn it paad
Hoewol't der al sûnt begjin 2020 in wetsûntwerp leit, liket it derop dat Noard-Ierlân de kommende jierren gjin taalwet krijt. Dat hat by Ierske taalbewegingsorganisaasjes foar in protte...
Lees verder