zondag 4 april 2021

Bysûndere fynst yn Warns

It Nijs
Bysûndere fynst yn Warns
Op de lêste dei fan de archeologyske opgraving by de stinswier fan Jelmer Ottes Sytzama en Ats Bonningha yn Warns hawwe de ûndersikers noch in bysûndere fynst dien: trije heakbussen.
Lees verder

Winner Young Grunn Artist III wurdt online bekendmakke
Hokker keunsttalint út Grins kriget meikoarten in eigen útstalling yn it Grinzer Museum? Dat wurdt op tiisdei 13 april om 16.00 oere online bekendmake. Presintator Afra Rijkhoff yntrodusearret de...
Lees verder

Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel
Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel   Skriuwster en dichteres Baukje Wytsma (Reduzum, 1946) is 1 april 75 jier wurden. Ta eare fan har 75ste  jierdei wie al
Lees verder

Foarearst gjin faksinaasjes mei AstraZeneca mear
De GGD set tydlik it ynintsjen mei it AstraZeneca-faksin yn it hiele lân hielendal stil. Dêr wurdt it fergriemen fan it faksin mei tefoaren kommen. Juster waard al besletten om
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Sûnder opstanning soe rjochtfeardich libjen gjin doel en sin ha
Oertinking Oscar Romero wie aartsbiskop yn El Salvador. Hy kaam yn ferset tsjin grutgrûnbesitters dy't de earmen útrûpelen. Dêrom waard er, wylst er in preek hold, deasketten. Ien út it
Lees verder

Ferieningslibben krusjaal foar de mienskip
Earste resultaten ûndersyk nei ferieningslibben presintearre by wurkkonferinsje 'Leve de Vereniging!' Nearne yn Nederlân is it ferieningslibben sa grut as yn Fryslân. It makket ûnmiskenber diel út...
Lees verder

De eardere Lama's sille wer optrede
De eardere Lama's Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer en presintator Patrick Lodiers sille foar it earst sûnt 2008 wer in teatertoernee dwaan. Dat
Lees verder