zaterdag 10 april 2021

Earbetoan oan ferstoarne prins Philip

It Nijs
Earbetoan oan ferstoarne prins Philip
Yn it Feriene Keninkryk wurdt sneontemiddei in earbetoan brocht oan prins Philip dy't juster yn 'e âldens fan 99 jier ferstoar. Om 13.00 Nederlânske tiid wurde 41 salútskotten ôffjurre yn
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Jonge mei trije kullen berne
In man en in frou hâldt men ûnder mear útinoar troch de kul. Pyl of pik of pileman kin men ek sizze. In manminske hat oer it generaal ien sa'n
Lees verder

"Kunt u dat allemaal wel zien met die spleetogen van u?"
Minsken fan Aziatysk komôf krije faker as earder rare dingen te hearren. Dat dogge ferskate Nederlânske antydiskriminaasjeburo's te witten. Mooglik hat it te krijen mei de koroanakrisis,...
Lees verder

De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk
De klank n wurdt troch de noas makke, wylst de measte oare taalklanken troch de mûle komme. Dy aparte noasklank is ek net sa stabyl: talen wurkje him der gauris
Lees verder

Fideo: Emma studearret Frysk én Nederlânsk
Lees verder

Simone Djurrema: Bûten boartsje
Kollum Wy krije hieltyd mear moaie dagen. Dan friest it nachts misskien wol, mar as de sinne skynt en de wyn komt fan 'e goede kant, dan fljocht it kwik
Lees verder

Oerheid hat hûnderten Nederlanners jierrenlang yllegaal bespionearre
De Twadde Keamer is poer en wol in ûndersyk. In ôfdieling fan de Ryksoerheid dy't dêr gjin rjocht ta hie, hat jierrenlang politisy, aktivisten en oaren bespionearre en dossiers mei
Lees verder