zondag 25 april 2021

ensafh: City of wat….?

ensafh
City of wat….?
Wy befine ús hjoed yn it 'Gemeentekantoor Leeuwarden', ja dat gebou by de Aldehou. It is yn de iere maitiid 2021, mar it is kâld, geduerich falle der maartske buien en sa no en dan is it...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Tynge út risservaat Fryslân
– Kunt u geen Hollands praten? We zijn hier toch in Nederland! – Trije dingen, bêste man … Foarst, it Nederlân bestiet net! Dat is sa'n brike fynst fan dy sabeare ferdraachsume Hollanners, allyk as...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Only Fans Uncovered
Op Videoland is in dokumintêre oer dat OnlyFans. Ik haw der alris earder oer skreaun omdat Ferry Doedens dêrmei yn it nijs kaam, ommers. En omdat ik net nijsgjirrich bin, fierder, woe ik dy doku wol...
Lees verder

Teleks: Oersettingen fan berneliteratuer troch Tiny Mulder
Foar in auteur as Tiny Mulder dy't graach kreatyf mei taal omgie, genoat fan it boartsjen mei taal, binne der net allinnich mooglikheden yn eigen wurk. Wurk fan 'soartgenoaten'...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Lelylijn: Optimisme feroaret yn pine yn de holle
Optimisme is in moai wurd. Der sprekt hoop út. Optimisme makket ús dagen lichter en soarget foar in gefoel dat we dingen oankinne. In positive vibe, yn nijmoadrich jargon. Mar der is ien grutte...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Een prachtige bos bloemen
Vandemorgen om tien ure begon in dörpshuus Et Legien op 'e Fochtel de vergeerdering van de Stichting Nobilis mit oranjekoeke! Ik kreeg van veurzitter Peter Gerrits een prachtige bos bloemen vanwege...
Lees verder

Teleks: Petear mei Nienke Jet de Vries
Har grutte dream wie om toskedokter te wurden, mar doe't se nei de middelbere skoalle ta trije kear útlotte waard foar de oplieding Tandheelkunde, moast de no 30-jierrige Nienke Jet de Vries út...
Lees verder