woensdag 28 april 2021

ensafh: Kollum Jan Schokker: 5G-fûgels

ensafh
Kollum Jan Schokker: 5G-fûgels
Twa hiel gewoane manlju, stevich op 'e skonken, feardich en freonlik. Hawar, ien fan dy twa wie in aparte fûgel, teminsten yn myn eagen. Mar mei ik eins wol sa oardielje? Dy iene – in jonge, lange...
Lees verder

Teleks: Johannes Keekstra richt met theatervoorstelling de schijnwerpers op melancholieke Friese dominee François HaverSchmidt
Dat François HaverSchmidt, alias Piet Paaltjens, drie jaar dominee was in Foudgum, weten maar weinigen. Laat staan dat deze tijd en zijn Friese afkomst zo belangrijk zijn geweest in zijn leven....
Lees verder

Lunchroom
    ik kuier su faak met mijself deur de stad ut liefst nòch foardat de winkelmeiskes de swartgele flaggen an de gevels hange in gedachten fersonken kear ik teruch naar wat weest...
Lees verder

Teleks: 'Tolef bryfkes' mei Súdwesthoekske poëzy
In nij tydskrift foar poëzy útbringe, dat klinkt as in grutte opjefte. Tolef bryfkes sil deroan begjinne, mar dan yn in beskieden foarm. Elk nûmer bestiet út tolve briefkes. It tydskrift ferskynt yn...
Lees verder

Teleks: Twadde moannegedicht by RIXT fan Sigrid Kingma 'Kopstikken'
    Kopstikken Slingers hinget er foar himsels net op fiert oerlibbings mei tichtlutsen lúksafleks yn de efterkeamer sensibilisearre freonen bûsjild sparre by de ABN foar syn nije...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: In man foar de takomst
Koningsdag hjoed. Wy ha in dei frij om by de jierdei fan Willem-Alexander stil te stean, it steatshaad fan it Keninkryk der Nederlanden. Nim it my mar net kwea ôf dat ik dat net doch, want ik ha wat...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Fryslân fan hout en stien
Hout en stien binne boumaterialen dêr't we meikoarten grutte steapels fan nedich ha. De polityk wol ommers sa'n 220.000 huzen yn de noardlike provinsjes bouwe. Alteast, dat moatte dy provinsjes...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Keningsdei
Wat dogge jim mei keningsdei? Ik ha de fraach yn tarieding op myn gedicht in pear kear steld oan ferskillende minsken. Yn de tún sitte/ompiele liket in noflike opsje te wurden. Wy hienen buorfrou...
Lees verder