vrijdag 2 april 2021

ensafh: Teleks: Amper in wurd Nedersaksysk op nij Nedersaksysk webstee

ensafh
Teleks: Amper in wurd Nedersaksysk op nij Nedersaksysk webstee
Ie motten 't huusjen bie 't schuurtjen laoten. Dy spreuk stiet yn skriuwletters neist de Hollânsktalige tekst fan it 'Nedersaksisch manifest'. It is it langste stik Nedersaksysk dat wy fine koene op...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Earste gedicht as moannedichter
Moarn is it april en dan begjint myn dichtmoanne. Ik sil dichtsje op de aktualiteit. Dat wol ik in bytsje ynteraktyf oanpakke. Live optredens sitte der net yn, mar it liket my wol leuk om wat kontakt...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Tsien mei in griffel
It wie tentamentiid op it LeF, de skoalle foar Lânbou en Feehâlderij. Ik snjitske lykas wenst troch de fragen fan it biologyproefwurk hinne. Lêste fraach: Neam de 7 (sân) foardielen fan memmetate!...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Jierdei yn beheindens
Op myn jierdei, wer ik neat fan ferwachte hie, mochten mar trije minsken komme. No, dy wiene dy wike al west, dat ik hoegde gjin djoere Oranjekoeke te bestellen. Ek de sliterij koe ik foarby ride,...
Lees verder

4 tips om een boek te leren schrijven
Simon van Booy is ervan overtuigd dat elk mens een schrijver kan worden. Echter weet niet iedereen hoe je een interessant verhaal vertelt. In een TED talk geeft Van Booy vier tips om je op weg te...
Lees verder

Teleks: 'Wjerspegelje' wreidet út mei 96 lokaasjes
Twa moanne nei de lansearring fan Wjerspegelje wreidt it projekt mei Fryske poëzij op spegels op 1 april út mei acht dichters en 96 lokaasjes. Wjerspegelje benut it oanbefelle RIVM-hannewaskmomint om...
Lees verder

Blog Joep van Ruiten: Leeuwarden als City of Literature – wordt dat nog wat?
Een grijzer dan grijs vergaderzaaltje in Leeuwarden. Het gebouw van de Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje (Afûk) heeft net een verbouwing achter de rug. Elders in het pand wordt nog driftig...
Lees verder