woensdag 14 april 2021

ensafh: Teleks: Gemeentedichter Smellingerlân n de ferlinging

ensafh
Teleks: Gemeentedichter Smellingerlân n de ferlinging
Mark Spijkers blijft een jaar langer aan als gemeentedichter van Smallingerland. Spijkers werd in 2019 aangesteld voor twee jaar. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de gemeente hem nagenoeg...
Lees verder

Swarte Triennen: filmmuzyk fan Berend Folkertsma
It is noch net algemien bekend, mar komponist Berend Folkertsma hat ek elektroanyske myzyk makke. Jo kinne diskear harkje nei Swarte Triennen, bedoeld foar de film dy't by it lyknammige boek...
Lees verder

Teleks: Podcast mei Asha Karami en Michel Dijkstra
Op 9 April is der in podcast mei Asha Karami en ensafh-meiwurker Michel Dijkstra online setten. It petear giet û.o. oer Zen en easterske filosofy en westerske mystyk. Les, sjoch en harkje hjir...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Dêrearne
    Dêrearne Bist hjir en dêr net en hast nearne west, inkeld yn gedachten bist witte faak earne. Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Schrijver kiest na lang wikken en wegen zichzelf als thema voor debuutroman
Het is al heel lang de droom van Femke (26) uit Amsterdam: een boek schrijven. Een geschikt thema was echter zomaar niet gevonden, een interessante verhaallijn ook niet. Na lang wikken en wegen is ze...
Lees verder

Teleks: Regionale talen in Frankrijk erkend
Het Franse parlement heeft op 8 april 2021 een wet aangenomen waardoor de regionale talen in Frankrijk erkend worden en het gebruik ervan bevorderd: Proposition de loi relative à la protection...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht fan Sigrid Kingma op RIXT: 'Livestream'
Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is 'Livestream'. Livestream Bob en Flo hâlde in barbekjû buorlju komme ek bakken Fagradalsfjall is...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Fertriet om in bist is gjin oanstellerij
Sy koe der noch net ta komme om de bakjes, it iene mei wetter, it oare mei brokjes, op te romjen. Wylst de hûn al trije dagen lyn deagien wie. 'Soms is it krekt as hear ik syn neilen tikjen op...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Wat in wetter
De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en...
Lees verder

Teleks: It Skriuwersboun oer Rely Jorritsmaprizen en de gemeente Ljouwert
Parseberjocht 13-4-21 Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe! Sûnt in diel fan de gemeente Littenseradiel opgie yn de gemeente Ljouwert is B&W fan Ljouwert ek it bestjoer fan it...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: De Friese literatuur gaat noait ferloaren!
Inderdaad, gaat noait ferloaren, want fanmòrren lach de dertiende jaargang fan Ensafh-Frysk literêr tydskrift jiergong 14 nummer 1 wear op de kokòsmat. En ik bin der alle kearen wear wiis met....
Lees verder