vrijdag 30 april 2021

ensafh: Teleks: Nije Letterhoeke fan Tresoar is út

ensafh
Teleks: Nije Letterhoeke fan Tresoar is út
Yn de nijste Letterhoeke sjocht Bert Looper werom op syn jierren as direkteur fan Tresoar. Ek is der omtinken foar de lêsgroep oer Trinus Riemersma en it digitalisearjen fan de argiven. We komme yn...
Lees verder

Teleks: Tredde moannegedicht 'Negativen' fan Sigrid Kingma by RIXT
Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021. Negativen De deade mosk is bedobbe dreame mei noch op de bonnefoai oer optochtrûpen en iepen knoppen festivaltinten yn...
Lees verder

Blog Yoïn van Spijk: Ver uit elkaar gegroeid
In de zevende eeuw waren de West-Germaanse dialecten zo sterk van elkaar af gaan wijken dat ze onderling nauwelijks meer verstaanbaar waren. Uiteindelijk veranderden ze in het Nederlands, Fries,...
Lees verder

Teleks: Jongfryske Mienskip: ministerie discrimineert statushouders en het Fries
De Jongfryske Mienskip vindt dat statushouders en de Friese taal worden gediscrimineerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie liet burgemeester Oebele Brouwer van...
Lees verder

Kollum Henk Wolf:
De Ryksoerheid hat him al yn de jierren njoggentich ferplichte ta in belied dat it Frysk en de Friezen stipet. Dat belied is yn ferskate dokuminten fêstlein. De bekendsten binne it Europeesk hânfêst,...
Lees verder

Libben fan in keunstner
Hjoed is it moandei, 26 april, in strieljend blauwe loft. De keunstner hinget op 'e bank en skriuwt in kollum. Dan komt him yn 't sin dat er de wask ophingje moat en dat moat no barre,...
Lees verder