woensdag 7 april 2021

Hast alle Fryske streekkranten ferdwine

It Nijs
Hast alle Fryske streekkranten ferdwine
De Bildtse Post, de Huis-aan-huis, de Drachtster Courant en it Sneeker Nieuwsblad. Noch efkes en se binne der net mear. Utjouwerij NDC hâldt op mei de Fryske streekkranten, sa waard
Lees verder

Kiek'es!; de fotowinners fan maart
Nijs fan It Fryske Gea Kiek'es! Der waarden wer prachtige plaatsjes ynstjoerd de ôfrûne wiken. Der wurdt fanatyk meidien oan de fotokriich fan It Fryske Gea. Alle moannen is der
Lees verder

FNP'er Sybren Posthumus út de polityk
Steatelid Sybren Posthumus fan de FNP ferlit nei mear as tsien jier de Fryske Steaten. Nije útdagingen brochten him ta dat beslút. Syn opfolger, Gerben van der Mei fan Tsjommearum
Lees verder

Sterke Yerke IV wint LF2028-priis
Stifting Behâld Erfgoed Sterke Yerke bout yn 'e mande mei jongeren in nij sylflot, de Sterke Yerke IV. It doel is om in nulmjitting te dwaan nei mikroplestiks yn 'e
Lees verder

DINGtiid jierferslach 2020
DINGtiid, it advysorgaan foar de Fryske taal, sjocht werom op in beflein 2020.  Nettsjinsteande de koroanakrisis is hurd wurke oan ferskillende advysnotysjes. Dêrby is gebrûk makke fan ekspertize út...
Lees verder

Opromjen asbestdakken stagnearret
It sanearjen fan asbesthâldende dakken stagnearret. Ferline jier waard 6,7 miljoen meter asbestdak ferwidere. Dat is hast de helte neffens 2018, doe't yn in jier tiid 12,8 miljoen fjouwerkante...
Lees verder

Mûnts nei fjouwer dagen út ûnderstrûpte grot rêden
Dûkers hawwe in boeddhistyske mûnts nei fjouwer dagen út in ûnderstrûpte grot yn Tailân rêden. De 46-jierrige mûnts wie de grot yn de provinsje Phitasnulok yngien om dêr te meditearjen,
Lees verder

Lelyline en grutskalige nijbou
Ynstjoerd Sjoen de ferkiezingsprogramma's fan de measte politike partijen is de kâns grut dat lang om let de ryksoerheid jild beskikber stelt foar de oanlis fan de Lelyline. Dat wurdt
Lees verder