zaterdag 24 april 2021

It ferset op de Bontebok en yn Nijhoarne

It Nijs
It ferset op de Bontebok en yn Nijhoarne
Markus de Jong, in boer yn Bontebok, hat yn de Twadde Wrâldoarloch in protte minsken it libben rêden troch se ûnderdûke te litten. Yn desimber 1945 hat er syn memoires
Lees verder

Fyts of kuierje by iuwenâlde pingo's del
Nijs fan It Fryske Gea Yn natuergebiet Dobben Hurdegarypsterwarren leit in nij kuier- en fytspaad. De offisjele iepening is yn maaie, mar men kin no al genietsje fan dy unike
Lees verder

Twa see-earnepiken út it aai
Nijs fan It Fryske Gea It Fryske Gea hat moai bertenijs. Sûnt in pear dagen binne twa lytse grize kopkes te sjen yn it see-earnenêst yn De Alde Feanen. De
Lees verder

Ponge kwyt? Yn Fryslân minste kâns om dy online werom te finen
Yn Fryslân wurde ferlerne beurzen yn ferhâlding net faak as fûn opjûn. De kâns om jins ferlerne ponge werom te finen is mei mar twa online oanmelde pongen op hûndertûzen
Lees verder

Braziliaanske presidint besuniget fearn op miljeubudzjet
Freed sei de Braziliaanske presidint Bolsonaro noch dat er de ûntbosking yn syn lân tsjingean wol, mar hjoed hat er in flinke besuniging oankundige. It ministearje fan Miljeu en oerheidsynstellingen
Lees verder

Petear mei Nienke Jet de Vries oer har stúdzje Frysk
Nienke Jet de Vries fan Burgum fertelt by Omrop Fryslân wêrom't se Frysk studearre hat en wat foar wurk se dêr no mei docht by de provinsje Fryslân. Lês en
Lees verder

No te sjen: stinzeplanten
Lees verder

Opfrysker
Lees verder