zondag 25 april 2021

Jan Schokker: 5G-fûgels

It Nijs
Jan Schokker: 5G-fûgels
Kollum Twa hiel gewoane manlju, stevich op 'e skonken, feardich en freonlik. Hawar, ien fan dy twa wie in aparte fûgel, teminsten yn myn eagen. Mar mei ik eins wol
Lees verder

Grapkes meitsje
Oertinking "Stel, de foet sei: ik bin de hân net en dêrom hear ik net by it lichem, heart er der dan net likegoed by? As it hiele lichem each
Lees verder

Audysje-oprop foar de krystmusical 'Wûnderlân'
Oankommende kryst sil de nagelnije famyljefoarstelling Wûnderlân fan De Lawei spylje. Foar de fyfde kear wurdt de famyljemusical skreaun troch en makke ûnder lieding fan Paul Passchier en Wilma...
Lees verder

Maaiefakânsje fol mei berneaktiviteiten by De Lawei
De maaiefakânsje (3 oant en mei 9 maaie) stiet by De Lawei altyd yn it teken fan de Bernewike (Kidsweek). Diskear is dy wike yn in digitaal jaske stutsen. Bern
Lees verder

Frysk Fersetsmuseumpriis 2020 útrikt oan Nordwinkolleezje Bûtenpost
De Frysk Fersetsmuseumpriis wurdt twajierliks útrikt oan jongeren of dosinten dy't wat dogge om it oantinken oan oarloch, besetting en ferfolging libben te hâlden. Dit jier hawwe de sjueryleden...
Lees verder

Gemeente Weststellingwerf bestriidt ikeprosesjerûp mei minuskule wjirmkes
Noch efkes lûdshinder, yn 'e simmer gjin jokte. Gemeente Weststellingwerf sette 22 april útein mei in previntive bestridingsaksje fan de ikeprosesjerûp. Dat bart troch goed 4300 ikebeammen te...
Lees verder

Albert Verlinde jout startsein foar kampanje 'Moaier as ea!'
Ofrûne woansdei hat Albert Verlinde it startsein jûn foar de grutste konsert- en teaterkampanje dy't Nederlân ea kend hat. It unike projekt 'Mooier dan ooit' wol mei (teater)makkers, de minsken
Lees verder

Stúdzje: malariafaksin 77 persint effektyf
In kandidaat-faksin foar malaria, ûntwikkele troch wittenskippers fan de Universiteit fan Oxford, is foar 77 persint effektyf. Dat stelle ûndersikers yn in noch net troch fakgenoaten beoardiele...
Lees verder