vrijdag 30 april 2021

Pier Bergsma: De ADHD-academie

It Nijs
Pier Bergsma: De ADHD-academie
It duorret net lang mear of wy hawwe alle lichaamlik en geastlik ûngemak in namme jûn. Dat wol net sizze dat der dan ek altyd in oplossing foar is. Ik
Lees verder

Henk Wolf: Oebele Brouwer krijt it lid op 'e noas – in taalbelied fan lippetsjinsten
Kollum De Ryksoerheid hat him al yn de jierren njoggentich ferplichte ta in belied dat it Frysk en de Friezen stipet. Dat belied is yn ferskate dokuminten fêstlein. De bekendsten
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Freed better
DE JOUWER – Na twa strieljende dagen wie it tongersdei striemin waar. It wie kâld en it hat in hiel skoft reind. It waar foar freed sjocht der wer better
Lees verder

Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal
PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen It Ministearje fan Sosjale Saken hat okkerdeis oan...
Lees verder

Doarpshûs holpen mei Europeesk jild
REITSUM – Troch de ynset fan in soad frijwilligers én Europeesk jild koe de âlde basisskoalle De Flieterpen ferboud wurde ta in duorsum ûnderkommen fan it doarpshûs. Juster krige foarsitter
Lees verder

Eksposysje fan 120 keunstsinnige skonken yn Eksmoarre
Fan sneon 15 maaie oant freed 6 augustus wurdt yn Eksmoarre de keunstrûte Kunst yn Tuinen holden. Elkenien kin de rûte koroanaferantwurde rinne. De keunstwurken stean yn de bûtenlucht yn
Lees verder