maandag 19 april 2021

Provinsje Fryslân: Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Provinsje Fryslân
Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste hoogte voor deze nieuwe treinen. Voor de reiziger kan dat op sommige stations gevolgen hebben bij het in- en uitstappen. Daarom past ProRail de komende jaren de perronhoogtes van deze stations aan. In de tussentijd biedt Arriva assistentie aan voor reizigers bij het in- en uitstappen van de trein. 

Lees verder

Predatiebeheer voor bescherming weidevogels onveranderd

Het bestrijden van predatoren speelt een grote rol bij het beschermen van weidevogels. De predatie van nesten en jonge kuikens, bijvoorbeeld door vossen, steenmarters en verwilderde katten, zorgt er mede voor dat het aantal weidevogels afneemt. Daarom zet de provincie Fryslân, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming, vol in op predatiebeheer. Op dit moment ligt de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân ter inzage. Daar staat onder meer in wat is toegestaan op het gebied van verstoren van soorten en het vernielen van verblijfplaatsen als het gaat om ruimtelijke ingrepen (zoals verbouwing van een gebouw of het dempen van een sloot), beheer en onderhoud. De mogelijkheden voor predatiebestrijding in het kader van weidevogelbescherming zijn daar geen onderdeel van en veranderen niet door deze omgevingsverordening.

Lees verder

2,57 miljoen euro beschikbaar voor Friese monumenten

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2021 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar

Lees verder

IMF-subsidie voor 14 projecten in Noardoost Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de eerste tender van 2021 subsidie aan 14 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van 260.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder

Fryslân presenteert plannen voor schone energie: RES 1.0

Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken.

Lees verder

Start bouw Bastion bij Dokkum

Maandag 19 april is een start gemaakt met de bouw van het Bastion, een kunstwerk bij Dokkum van zo'n vijf meter hoog. Na jaren van voorbereidingen zijn binnenkort de eerste contouren zichtbaar.

Lees verder

Grootschalige woningbouw door investeren in Lelylijn

Vier provincies komen gezamenlijk tot Deltaplan voor Noordelijk Nederland

Lees verder