dinsdag 13 april 2021

Wittenskip ferwûndere oer stilstân evolúsje: dizze wêzens feroarje al lang net mear

It Nijs
Wittenskip ferwûndere oer stilstân evolúsje: dizze wêzens feroarje al lang net mear
Wy tinke gauris dat alle libben op ierde evoluearret. De mutaasjes yn it koroanafirus binne der in faak oanhelle hjoeddeis foarbyld fan. In nij ûndersyk lit lykwols sjen dat de
Lees verder

Japan wol radio-aktyf koelwetter fan Fûkûsjimaramp yn see rinne litte
Sina en Súd-Korea binne poer. Buorlân Japan wol nammentlik in miljoen ton radio-aktyf wetter yn see útrinne litte. It giet om ôffalwetter fan de kearnsintrales yn Fûkûsjima. It wurdt op
Lees verder

Getôch mei de Hynsteblom
Ynstjoerd De lêste tiid is de Hynsteblom fan Jentsje Popma gauris yn it nijs no 't Nijkleaster him brûke sil as byldmerk. Ik mis yn de berjochtjouwing de skiednis fan
Lees verder

Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde
By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr't de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis,
Lees verder

Taalfilmke #10: Is it 'hûndert' of 'hûnderd'?
By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma's oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de
Lees verder

Dit binne de trije tekens dat ien te nijsgjirrich is
Oeral de noas ynstekke: guon minsken kinne it mar net litte. Jildt dat ek foar jo? Der binne trije tekens dat jo miskien ek wol wat te nijsgjirrich binne. Dat
Lees verder

Wat fine jim fan It Nijs?
De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ItNijs.frl wol de Ried dêrom graach ris fan de Nijslêzers
Lees verder

Fideo: Marc fertelt oer de stúdzje Frysk op NHL Stenden
Lees verder