donderdag 13 mei 2021

Dit jier ek Simmerskoalle yn MartiniPlaza

It Nijs
Dit jier ek Simmerskoalle yn MartiniPlaza
Fanwegen grut sukses organisearje Theater De Steeg en MartiniPlaza Grins dit jier ek wer in Simmerskoalle foar de jongerein fan 11 oant 18 jier. De lêste wike fan de simmerfakânsje
Lees verder

Ambachtlik Fryslân
De feriening Ambachtlik Fryslân waard yn 1985 oprjochte mei as doel om it ambachtlik wurkjen te stypjen (https://www.ambachtelijkfriesland.nl). Sa'n fjirtich entûsjaste leden praktisearje ûnderskate...
Lees verder

21 skoallen krije taalprofyl foar it Frysk
Juster hawwe Deputearre Steaten oan de earste 21 skoallen foar primêr ûnderwiis in nij Taalplan Frysk-profyl takend. Dat profyl jout oan op hokker nivo oft in skoalle it (fak) Frysk
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Noflik maitiidswaar
DE JOUWER – It wie in hiel kreaze woansdei mei in soad sinne. It bliuwt foarearst noflik mar noch wol wat ritich maitiidswaar. De measte delslach giet oan Fryslân foarby.
Lees verder

Ekstra stipe út pakket No en Moarn
De provinsje stelt, krekt as ferline jier, jild beskikber foar lytse maatskiplike iensumens- en leefberensinisjativen. It jild is ornearre om de leefberens yn in wyk, doarp of stêd ûnder de
Lees verder

Ds. Cohen fan Dokkum en Himelfeart
Oertinking Moaie oantinkens bewarje ik oan de betinking yn Dokkum fan de sechstichste stjerdei (yn 2002) fan de Joadske dûmny Jozef Wilhelm Bernhard Cohen. Dat syn bern en bernsbern dêrby
Lees verder

Laura, Rowan en Lieve winne SjONG
In Fryske sjongtekst op in besteand nûmer skriuwe, workshops folgje, audysje dwaan en dan ek nochris winne… Dat diene Laura Kooistra (16), Lieve Smit (14) en Rowan Veltman (15). Sy
Lees verder