vrijdag 28 mei 2021

ensafh: Blog Remco Ekkers: Het Noorden

ensafh
Blog Remco Ekkers: Het Noorden
Eduard B. houdt vaak lezingen. Soms wel voorbij Zwolle! Dan komen de mensen naar hem toe en zeggen: "De kinderen studeren in het westen, en we denken niet dat ze hier nog terugkomen. " Dit stond...
Lees verder

Aginda 28-05-12, 23-07-12 en 15-08-12: Pauper Poëzij
Klik op it plaatsje foar in better byld… Lês fierder
Lees verder

'Vegan'
It past fansels net byinoar 'vegan' en geitewol, mar it feganisme hie in jier of wat tebek noch wat in geitewollensokkerich imago en it is no werklik 'booming'. Yn 2006 telde...
Lees verder

Teleks: Soad belangstelling by ôftraap Taalplan Frysk 2030
Nei fjouwer foargeande kongressen efterinoar yn it Adverium yn Drachten, wie ôfrûne tiisdei de earste digitale ferzje fan WOW Frysk 2030. It kongres luts mear as 110 learkrêften, dosinten, direksjes,...
Lees verder

Teleks: Open call: Ljouwert City of Literature en Tryater organisearje workshop foardrachtskeunst foar skriuwers en dichters
Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út 'e mûle helje wol? It geheim achter it goed brûken fan stiltes yn dyn foardracht? Ljouwert City of Literature en Tryater...
Lees verder