vrijdag 7 mei 2021

ensafh: De reade moanne

ensafh
De reade moanne
De moanne moast grut en read wêze, mar ik seach der neat fan. Oare dagen wie de moanne om healwei tsienen goed te sjen, boppe it dak en net foarby de iene beam dy't tsjin de wyn yn woeksen wie. Mar...
Lees verder

Progressieve taalwaanzin
Communicatie lijkt een van de zaken te zijn die het progressief-denkende deel van de wereld al decennia wil ondermijnen. Ditmaal wordt gesteld dat foutloos taalgebruik elitair en uitsluitend is, dus...
Lees verder

Blog Ton van 't Hof: Kunstschilder Henri Matisse (1869-1954)
Kunstschilder Henri Matisse (1869-1954) was, las ik in een van zijn biografieën, een somberaar, geen vrolijke Frans. Toch heeft hij geen somber, zwaarmoedig oeuvre nagelaten. Wel veranderde hij vaak...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Vri'jhiedsmaoltiedsop
Wat een feest vandaege! De vlagge wapperde in de wiend en tussen twaelf ure en half iene stopten hier drie oolde Kannedese legervoertugen mit Kannedese vlaggies veur 't huus. Een man in een oold...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Puzelje
We moatte wat dwaan, betocht ik by my sels yn in nacht do ik net sliepe koe. Nei dat ik de hele famylje oan myn each foarby gean litten ha, tocht ik; 'En de lju dan dy oan dyn gong...
Lees verder

Teleks: Nij filmke fan Streekdichter Geart Tigchelaar 'skiednis meitsje'
Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke. It fers 'skiednis meitsje' ('geschiedenis maken') is syn fjirde fers dat skreaun is yn...
Lees verder