zondag 16 mei 2021

ensafh: Kollum Henk van der Veer: SneekWaterstad

ensafh
Kollum Henk van der Veer: SneekWaterstad
Haré- Gister was ut Hemelfaartsdach òf op syn Latyns: Ascensio Domini. In de kristeleke tradisy is de fiering onderdeel fan de paassyklus en dêrin tel Hemelfaartsdach as de 40ste paasdach. Lês...
Lees verder

Habtamu
Ik kaam har yn it sintrum fan Burgum tsjin. Wat seach se wyt om 'e snút. Dat wie ek gjin wûnder, se hie har man in pear wike lyn ferlern. Ik frege hoe't it mei har gie. Mar dêr joech se gjin antwurd...
Lees verder

Kollum Henk Wolf:
Bij het lezen van negentiende-eeuwse literatuur valt me voortdurend van alles op. Zo kwam ik laatst in de Rimen en teltsjes van de gebroeders Halbertsma de volgende zin tegen: It wie oars sa'n moai...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: fleane
Ien prikje, samar klear, mar doe wie it ôfwachtsje wat der fan komme soe. De prik sels die net sear. Se hie dy deis al santich dien, sei de prikster, dat ik siet der ek net oer yn. It gong der...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Het Noorden
De bestjoeren fan de Noardlike provinsjes fine dat we hjir yn it Noarden wol fungearje kinne as oerrinputsje fan de stampfolle Rânestêd. Se binne sa oertsjûge fan dat byld, dat se it mei grutte...
Lees verder

Blog George Knight: Wat verklaart de apathie van de kunstsector?
Bij de opheffing van de restricties als gevolg van de bestrijding van de COVID-19 pandemie mag de kunstsector achter aansluiten. Minister Hugo de Jonge gaf de kunst een trap na door te concluderen...
Lees verder