zondag 30 mei 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Drokte

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Drokte
Doe't we weromkamen fan ús fakânsje hie ik net iens fatsoenlik de tiid om nei te genietsjen. Ik hie myn koffers noch mar amper útpakt, doe't ik in leech potsje fitamine B12 fûn dat ús...
Lees verder

Minneliederen van Henric van Veldeke
De eerste Nederlandstalige dichter die we bij naam kennen is Heinric van Veldeke, ergens rond het midden van de twaalfde eeuw geboren in Hasselt in Belgisch-Limburg of eigenlijk een gehucht in de...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Abe de Vries op vesite
Vandemiddag he'k Abe de Vries op vesite had. Dichter, winner van de Gysbert Japicxpries, journalist van et Friesch Dagblad. Hi'j het mi'j vandemiddag interviewd veur die kraante. Omdawwe...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Wizen út it easten
Tsjintwurdich is alles better, hearde ik dizze wike yn in kollum. In kollum is ek mar in miening, sei in oare kollumnist. Dy lêste hie fansels grut gelyk. It is grutte ûnsin dat tsjintwurdich alles...
Lees verder

Treppen
As Peaske en Pinkster op ien dei falle…wa seit dat noch wolris tsjintwurdich? Wêr binne se yn 'e goedichheid bleaun…sprekwurden, sechjes, siswizen? De klean om 'e neakene klisjees oan te...
Lees verder

Dreaming of a better future?
As our thoughts turn to life after the pandemic, authors from this year's Hay festival choose books that have inspired lasting change in them. Ali Smith, novelist Books, and all the arts, naturally...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Kultuer as frijhaven foar ûnsin en goedbedoelde boadskippen?
De 'Dichter fan Fryslân'. Nei in hoopfol begjin mei Eeltsje Hettinga is dat ynstitút wilens in bykantoarke wurden fan LF2028, dat op syn bar wer in bykantoarke is fan de provinsje. De Dichter fan...
Lees verder