zondag 9 mei 2021

ensafh: Teleks: 100 jier Tiny Mulder: Wer triennen

ensafh
Teleks: 100 jier Tiny Mulder: Wer triennen
Dit jier is it 100 jier lyn dat Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Tresoar jout de kommende tiid omtinken oan it hûndertste bertejier fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op...
Lees verder

Teleks: Jan Poeps plak Frysk by Provinsje
De Ried fan de Fryske Beweging is min te sprekken oer it plak fan it Frysk yn it magazine Fuotten yn it Fean. De Ried hat dêr in brief oer stjoerd nei de Provinsje, de opdrachtjouwer fan dat...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Betinkingsdei
Tiisdei sieten wy foar de deadebetinking en ek al makket it alle kearen yndruk, dochs sjoch ik it programma net altyd hielendal út. De útstjoering wie wer in formeel barren mei blommekrânsen,...
Lees verder

'hij börtet licht mei dyn beeld fan'
De titel fan 'e debútbondel fan Joël Hut is börtersgrut. De boarters binne grut, sa lês ik de titel. It liket ek wat op 'boartersguod'. Boarterij foar grutte minsken? De bondel is yn trije skiften...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Sensibiliseren
As der ien wurd meidwaan sil oan wurd fan it jier 2021, moat it wol hast 'sensibiliseren' wêze. In wurd dat troch CDA-foaroanman Wopke Hoekstra útsprutsen waard doe't se it oer it...
Lees verder

Teleks: FERSpraat
FERSpraat Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, siket twa minsken om mei him ien kear yn 'e moanne in gedicht te lêzen en it der koart oer te hawwen. Dat kin sawol in Nederlânsk- as in Frysktalich...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Griis gebiet
Wy meie yn ús lân net diskriminearje, dat stiet no ienkear yn de grûnwet. It hat al bliken dien dat it kabinet en in moai grut part fan de opposysje it net nedich fynt har oan dy grûnwet te hâlden...
Lees verder