vrijdag 14 mei 2021

ensafh: Teleks: 21 skoallen krije taalprofyl foar it Frysk

ensafh
Teleks: 21 skoallen krije taalprofyl foar it Frysk
Juster hawwe Deputearre Steaten oan de earste 21 skoallen foar primêr ûnderwiis in nij Taalplan Frysk-profyl takend. Dat profyl jout oan op hokker nivo oft in skoalle it (fak) Frysk oanbiedt. Alve...
Lees verder

Teleks: Besprek Baukje Wytsma 'Wyt Ljocht'
In prachtige dichtbondel oer it libben, mar ek oer de kearside fan it libben: dea en ivichheid. It boek is opdield yn fjouwer haadstikken. Wat opfalt is dat haadstik ien gjin titel hat. Dochs binne...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: mien ni'je uutgever is tevreden
Abel, mien ni'je uutgever, het mien ni'je boek, de thriller Et liek in de Lende, now twie keer lezen en is d'r hiel tevreden over. En as mien uutgever tevreden is, bin ik dat ok! De dadde...
Lees verder

Teleks: Auteursbond erkent probleem bij aanvragen coronasteun door freelance journalisten
Freelance journalisten die financiële steun aanvroegen via de 'Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs' van de Auteursbond, liepen daarbij onterecht tegen een blokkade aan. Wie bij het...
Lees verder

Meghan O'Gieblyn
When I was first beginning to teach, in graduate school, a friend of mine with more experience in the classroom told me about a study she'd come across. I can't say whether this study actually...
Lees verder