woensdag 26 mei 2021

ensafh: Teleks: Alde Fryske hânskriften út it ferline automatysk oerset nei digitale tekst

ensafh
Teleks: Alde Fryske hânskriften út it ferline automatysk oerset nei digitale tekst
In part fan de Tresoar-argiven fan Fryske notarissen út it ferline moat aanst maklik troch te sykjen wêze. Dat moat barre mei in automatyske hânskriftlêzer, ûnderdiel fan it lanlike projekt 'De...
Lees verder

Abecedarian: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the abecedarian poem, which uses the alphabet. For this week's poetic form, we're going to cover the...
Lees verder

Showtalk
… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Anne-Goaitske Breteler "Kwetsend, hoe't Hugo de Jonge oer kultuer praat!"
Ik bin der lilk oer -en ha der sels wekker fan lein- dat minister Hugo de Jonge sa kwetsend oer kultuer praat." De jonge publisiste en kultuermakker makke har sa lilk oer it trage tempo...
Lees verder

Teleks: Ina Schroders-Zeeders ynstalearre as Dichter van Terschelling
Dichteresse Ina Schroders-Zeeders is offisjeel ynstalearre as "Dichter van Terschelling" troch wethâlder Haringa fan de gemeente Skylge. Sy krige dêrfoar in spesjaal spjeldsje om te dragen by...
Lees verder

Blog Jona Lendering: MoM | De Gallische taal
Het oude Gallisch is wat ze een Trümmersprache noemen, een taal waarvan alleen wat sporen zijn overgebleven. De Galliërs, die ooit leefden op de Povlakte en in de regio die we nu Frankrijk noemen,...
Lees verder

Oersetting Robert Frost 'Sang wie it doel'
Sang wie it doel De minske kaam en die 't him foar; Goed blaze wie de wyn nea leard. By dei en nacht, yn 't rûchste oard, Hie hy op 't lûdste blaasd en beard. Lês fierder by oersetter Klaas van...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Myn alderlêste: freonen en freondinnen, tige tank!
Oan alle goeie dingen komt in ein, en ek oan alle minne dingen. Miskien ha jim der wat fan meikrigen, mar as dat net sa is: dit is myn lêste kollum foar de Omrop. De programmearring wurdt feroare, en...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Beklach
    Beklach De hagebeammen skrieme oer it riboskjend spoekekrûd en it roukleiend raapsied gappet delslein nei de siken. Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Skûlnammen
Skûlnammen ha 'k altyd wol aardichheid oan. Ik tink oan skûlnammen dêr't daliks wol dúdlik fan is dat se by in beskaat persoan hearre, om't se dêr gewoan nei ferwize. It oare uterste binne skûlnammen...
Lees verder

Jos van Hest: Foute Slauerhoff op Vlieland
Op Vlieland zag en las ik kort geleden een aantal gedichten van J. J. Slauerhoff (1898 – 1936), afgedrukt op blauwe glasplaten die op diverse plekken op het eiland als plassen in de grond liggen. Een...
Lees verder

Teleks: Fryske en Deenske dichters presintearje blomlêzing op LiteratureXchange yn Aarhus
De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar presintearje yn 'e mande mei de Deenske dichters Peter Laugesen, Carsten René Nielsen, Annemette Kure Andersen,...
Lees verder