maandag 24 mei 2021

Fryske Rie: Jierstikken 2019

Jierstikken 2019
De jierstikken fan de Fryske Rie fan 2019 steane hjir.
Lees verder

Hilgelân 2022
Takom jier binne der alwer trije jier om, tiid foar op 'e nij in Friesen-droapen op Hilgelân (Helgoland)! In inisjatyf fan 'e Ynterfryske Rie (Interfriesischer Rat), en binnen de Ynterfryske Rie wurdt de organisatoaryske karre diz' kear lutsen troch Seksje … Continue reading
Lees verder