zondag 30 mei 2021

Liet iepenet ynskriuwing foar finale 2021

It Nijs
Liet iepenet ynskriuwing foar finale 2021
Frysk sjongfestival op 19 novimber De ynskriuwing foar it Frysk sjongfestival Liet 2021 is sûnt freed 28 maaie iepen. Muzikanten dy't  meidwaan wolle, kinne de kommende wiken in orizjineel liet
Lees verder

Sterkste ôfname tal learlingen fan in learaar yn Fryslân
Yn Fryslân is it trochsneed tal learlingen fan in basisskoallelearaar yn fiif jier mei sân persint tebekrûn. Dat is de sterkste ôfname neffens oare provinsjes yn Nederlân. Op lanlik nivo
Lees verder

Stêd fan frede (fers)
Stêd fan frede Jeruzalem de stêd fan frede foar Joad en Palestyn dy frede is no fier te sykjen dat is al lang ferlyn. refr: Jeruzalem stêd fan striid fan
Lees verder

Start oersjochsútstalling keunstner Jentsje Popma útsteld nei 15 juny
De iepening fan de útstalling mei wurk fan keunstner Jentsje Popma (1921) dêr't ek it boek oer libben en wurk fan Popma by presintearre wurdt, wurdt holden op sneon 12
Lees verder

Marshelikopter ferliest kontrôle by flecht
Marshelikopter Ingenuity hie ferline wike sneon in probleem by in flecht, berjochtet NASA. Troch in navigaasjeflater fleach de helikopter alle kanten op. Nettsjinsteande koe Ingenuity feilich...
Lees verder

Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes
Kollum Alle tongersdeis ha wy ús fjouwer pake- en beppesizzers oer de flier om harren te ferdivedearjen. No ja, út skoalle wei om healwei trijen binne it mar in pear
Lees verder

Boekewikegeskink ek wer yn it Frysk
Hjoed is de om de koroana útstelde boekewike begûn. Lang om let binne no it Boekewike-essay fan Roxane van Iperen en it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets te besetten. En der
Lees verder

As wy it dreech ha, moatte wy Psalm 139 lêze
Oertinking In rabby lei op stjerren. Syn iennige soan wie op in fiere reis. Buorlju fregen him oft er noch in boadskip hie foar syn jonge. Doe sei er: "Sis
Lees verder