vrijdag 21 mei 2021

Pier Bergsma: Mear Frysk yn it swimbad

It Nijs
Pier Bergsma: Mear Frysk yn it swimbad
"Wêrom soest eins Frysk lêzen leare ast it net hoechst te lêzen?" Dat freget Pier Bergsma, foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, retoarysk yn in útstjoering fan Omrop
Lees verder

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wat is it Frysk eins in grutte taal
Kollum No't ik foar en mei it Sealterfrysk oan it wurk bin, wurd ik hast alle dagen wol belle troch Sealterfriezen dy't benijd binne wa't ik bin. Se taaste efkes
Lees verder

Kadootsje foar learlingen mei Frysk as eksamenfak
Op skoallemienskip Liudger yn Burgum dogge dit jier mar leafst 54 learlingen eineksamen Frysk. Liudger is ien fan de skoallen mei in trochgeande learline Frysk. Dat wol sizze dat learlingen
Lees verder

Oanpaste gearkomste by de Upstalbeam mei de Pinksterdagen
By de jierlikse Ynterfryske moeting by de Upstalbeam by Rahe wurdt it tiidrek fan de Fryske frijheid betocht. It Friesisches Forum nûget Friezen mei de Pinksterdagen út foar in gearkomste
Lees verder

Alle sjongfestivalfinalisten binne bekend
Alle 26 finalisten foar it Eurofyzje Sjongfestival binne bekend. Yn de twadde heale finale kwalifisearren Albanië, Bulgarije, Finlân, Grikelân, Yslân, Moldavië, Portugal, San Marino, Servië en...
Lees verder

Waadhoeke fynt meartalichheidskoördinator yn Gerard de Jong
Gerard de Jong út Ljouwert sil yn de gemeente Waadhoeke oan 'e slach as meartalichheidskoördinator. Om de fjouwer talen yn de gemeente de goede posysje, oandacht en sichtberens te jaan,
Lees verder

Leo Blokhuis oer de moaiste Bob Dylan-covers en southern rock
Yn it muzykprogramma Blokhuis Extra dûkt Leo Blokhuis (NPO Radio 2, Top 2000 a gogo) yn likernôch sechtich jier popmuzyk. Dat docht er hieltyd oan 'e hân fan in tema:
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder