dinsdag 25 mei 2021

Sprekkers Welsk foarmje “minsklike daam” tsjin tefolle Ingelske huzekeapers

It Nijs
Sprekkers Welsk foarmje "minsklike daam" tsjin tefolle Ingelske huzekeapers
Yn Noard-Nederlân is ûnrêst ûntstien oer regearingsplannen foar grutskalige huzebou foar minsken út de Rânestêd. Dêrtroch kin nammentlik lânskip, mienskip, taal en kultuer oantaaste. Yn Wales bestiet...
Lees verder

Troukosten Fryslân yn twa jier tiid mei 11,6% tanommen
De kosten foar in gemeentlike trouseremoanje op moandeis oant en mei tongersdeis binne yn Fryslân yn de ôfrûne twa jier mei 11,6% tanommen. In 'freedseremoanje' waard sels 15,3% djoerder. Dat
Lees verder

Nicolette van Dam en Bas Smit op reis troch Fryslân
As ûnderdiel fan it reisboek Nederlân heeft Alles brochten BN'ers Nicolette van Dam en Bas Smit op freed 21 en sneon 22 maaie 2021 in besite oan Fryslân. Merk Fryslân
Lees verder

Britske ûndersikers leare hûnen om koroana te rûken
Britske ûndersikers hawwe hûnen leard om te rûken oft ien de koroanasykte ûnder de lea hat. Ut de earste resultaten fan it ûndersyk blike de hûnen yn 88 persint fan
Lees verder

Waarpraatsje: Noch in pear dagen buien
DE JOUWER – It wie in wiete en skiere Pinkstermoandei en der komme noch in pear dagen mei buien, mar letter yn 'e wike knapt it waar dan lang om
Lees verder

Aant Mulder: Skûlnammen
Kollum Skûlnammen ha 'k altyd wol aardichheid oan. Ik tink oan skûlnammen dêr't daliks wol dúdlik fan is dat se by in beskaat persoan hearre, om't se dêr gewoan nei
Lees verder

Plannen foar Oerol 2021
In pear wike lyn hat de organisaasje it Oerolfestival annulearje moatten. Dêrnei is men hurd oan 'e slach gien om in plan te meitsjen fan wat wol mooglik is. Oerol
Lees verder

Mear as tachtich boeren telle dit jier flinters
LTO Noard, Boerenatuer en De flinterstichting geane troch mei de unike gearwurking en it monitoaringsprogramma (BIMAG) wêrby't boeren sels flinters yn it agraryske gebiet monitoare. It oantal...
Lees verder